การตั้งค่านาฬิกา


นาฬิกาประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้บันทึกเวลาเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาและโซนเวลาของนาฬิกาได้

 1. เปิด 'วันที่และเวลา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก วันที่และเวลา

 2. คลิกแท็บ วันที่และเวลา แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าชั่วโมง ให้คลิกสองครั้งที่ชั่วโมง จากนั้นคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดค่า

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านาที ให้คลิกสองครั้งที่นาที จากนั้นคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดค่า

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าวินาที ให้คลิกสองครั้งที่วินาที จากนั้นคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดค่า

 4. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวลาเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโซนเวลา คลิก เปลี่ยนแปลงโซนเวลา

 6. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าโซนเวลา ให้คลิกโซนเวลาปัจจุบันของคุณจากในรายการแบบหล่นลง จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ

  • ถ้าโซนเวลาของคุณมีการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล และคุณต้องการให้นาฬิกาในเครื่องปรับตามการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับนาฬิกาตามการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลโดยอัตโนมัติ

 7. คลิก ตกลง

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่านาฬิกาเพิ่มเติม

Windows สามารถแสดงนาฬิกาได้มากถึงสามเรือน ดังนี้ เรือนหนึ่งสำหรับเวลาท้องถิ่น และอีกสองเรือนสำหรับโซนเวลาอื่น หลังจากที่คุณตั้งค่านาฬิกาเพิ่มเติมแล้ว คุณสามารถดูนาฬิกาเหล่านั้นได้โดยการคลิกหรือชี้ไปที่นาฬิกาบนแถบงาน

 1. เปิด 'วันที่และเวลา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก วันที่และเวลา

 2. คลิกแท็บ นาฬิกาเพิ่มเติม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก แสดงนาฬิกานี้ ของนาฬิกาแต่ละเรือน เลือกโซนเวลาจากรายการแบบหล่นลง พิมพ์ชื่อของนาฬิกา (ไม่เกิน 15 อักขระ) แล้วคลิก ตกลง

การทำข้อมูลให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถทำข้อมูลนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ตได้ โดยนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณจะได้รับการปรับให้ตรงกับนาฬิกาบนเซิร์ฟเวอร์เวลา ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่านาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณเที่ยงตรง โดยปกตินาฬิกาของคุณจะปรับเวลาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันได้

หมายเหตุ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน คุณจะไม่สามารถทำให้ข้อมูลนาฬิกาของคุณตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ตได้

 1. เปิด 'วันที่และเวลา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก วันที่และเวลา

 2. คลิกแท็บ เวลาอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ทำข้อมูลให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ต แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์เวลา จากนั้นคลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่