การติดตั้งเครือข่าย (แบบเฉพาะกิจ) แบบคอมพิวเตอร์-ต่อ-คอมพิวเตอร์


เครือข่ายแบบเฉพาะกิจ เป็นการเชื่อมต่อชั่วคราวระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจุดประสงค์เฉพาะ เช่น การใช้เอกสารร่วมกันในระหว่างการประชุม หรือการเล่นเกมแบบหลายคน คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราวร่วมกับผู้อื่นที่อยู่บนเครือข่ายแบบเฉพาะกิจของคุณ เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอง เครือข่ายแบบเฉพาะกิจมีเพียงแบบไร้สายเท่านั้น คุณจึงต้องติดตั้ง อะแดปเตอร์เครือข่าย ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อติดตั้งและเข้าร่วมกับเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่

 3. คลิก ติดตั้งเครือข่ายไร้สายแบบเฉพาะกิจ (คอมพิวเตอร์-ต่อ-คอมพิวเตอร์) คลิก ถัดไป แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ

 • ถ้ามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่ากับเครือข่าย โดเมน แต่ละคนที่ใช้เครือข่ายแบบเฉพาะกิจจะต้องมี บัญชีผู้ใช้ ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อดูและเข้าถึงรายการที่ใช้ร่วมกันได้

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายไม่ได้เข้าร่วมโดเมน แต่คุณต้องการให้คนอื่นๆ มีบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งานรายการที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเปิดใช้การใช้ร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกันใน 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง'

  เมื่อต้องการเปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
  3. ถ้าการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านถูกปิด ให้คลิก เปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 • เครือข่ายแบบเฉพาะกิจถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผู้ใช้ทุกคนหยุดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย หรือเมื่อบุคคลซึ่งติดตั้งเครือข่ายหยุดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายและออกจากขอบเขตของผู้ใช้เครือข่ายคนอื่นๆ นอกจากว่าคุณเลือกทำเป็นเครือข่ายแบบถาวรเมื่อครั้งคุณสร้างเครือข่าย

 • ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน Internet connection sharing (ICS) จะถูกปิดใช้งานถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ คุณสร้างเครือข่ายแบบเฉพาะกิจใหม่โดยไม่ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายแบบเฉพาะกิจเดิมที่คุณเปิดใช้งาน ICS หรือคุณออกจากระบบ แล้วกลับเข้าสู่ระบบ (โดยไม่ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ)

 • ถ้าคุณติดตั้งเครือข่ายแบบเฉพาะกิจและใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน แล้วใครคนหนึ่งเข้าสู่ระบบที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันโดยใช้ การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะยังคงใช้ร่วมกัน แม้ว่าคุณไม่เจตนาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลนั้นก็ตามต้องการความช่วยเหลือหรือไม่