การแสดงคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินหรือคำบรรยายใน Windows Media Center


คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน คือการแสดงข้อความอธิบายเสียงในรายการทีวี ตัวอย่างเช่น คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินอาจแสดงบทสนทนาในรายการ และข้อมูลที่ไม่ใช่คำพูด เช่น เพลง และลักษณะพิเศษทางเสียง ข้อความนี้จะออกอากาศพร้อมกับสัญญาณทีวีจากผู้ให้บริการทีวีของคุณ คุณสามารถเปิดคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินใน Windows Media Center ได้ ถ้าคุณพิการทางการได้ยินหรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือถ้าคุณต้องการเบาเสียงและอ่านไปพร้อมกัน

คำบรรยาย เป็นศัพท์ที่รู้จักกันทั่วไปมากกว่า ใช้เพื่ออธิบายเสียงพูดในภาพยนตร์ คำบรรยายมักแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของเสียง ถ้าคุณกำลังดูดีวีดีที่มีตัวเลือกคำบรรยาย คุณสามารถเปิดการแสดงคำบรรยายได้ใน Media Center

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินกับคำบรรยายจะปรากฎขึ้นโดยอัตโนมัติใน Media Center เมื่อมีการปิดเสียง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ตามต้องการ

แสดงทั้งหมด

การเปิดหรือปิดคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับรายการทีวี

Media Center จะแสดงคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินที่ออกอากาศโดยผู้ให้บริการทีวีของคุณ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่ารายการทีวีที่คุณต้องการดูนั้น มีการออกอากาศคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินหรือไม่

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน

  2. ภายใต้ การแสดงคำอธิบายภาพ ให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเลือก เปิดปิด หรือ เปิดเมื่อปิดเสียง แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ

  • เปิดเมื่อปิดเสียง เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น จะแสดงคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินเฉพาะเมื่อมีการปิดเสียง

การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฎของคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินสำหรับรายการทีวี

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฎของคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน เช่น ขนาดข้อความ หรือสีข้อความ

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน

  2. คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเองของฉัน เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว

  3. คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ

  • ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฎ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญาณทีวีที่คุณกำลังดู ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถตั้งค่าภาษาที่ต้องการสำหรับช่องทีวีดิจิทัลได้

การเปิดหรือปิดคำบรรยายของดีวีดี

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ดีวีดี แล้วคลิก คำบรรยาย

  2. คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเลือก เปิดปิด หรือ เปิดเมื่อปิดเสียง แล้วคลิก บันทึกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่