การเริ่ม System Configuration


System Configuration เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่สามารถช่วยระบุปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานอย่างถูกต้องได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ 'การกำหนดค่าระบบ'

  • เปิด 'การกำหนดค่าระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ การกำหนดค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่