เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windowsสำหรับโปรแกรมบางโปรแกรมและคุณลักษณะบางอย่างที่รวมอยู่ใน Windows เช่น Internet Information Services คุณจะต้องเปิดโปรแกรมหรือคุณลักษณะนั้นก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ คุณลักษณะอื่นๆ บางประการจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดใช้งานได้ถ้าคุณไม่ต้องการใช้คุณลักษณะเหล่านั้น

เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะใดใน Windows รุ่นก่อนหน้า คุณจะต้องถอนการติดตั้งคุณลักษณะนั้นออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งหมด ใน Windows รุ่นนี้ คุณลักษณะต่างๆ จะยังคงถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ดังนั้น คุณจึงสามารถเปิดใช้งานได้ใหม่เมื่อต้องการ การปิดคุณลักษณะไม่ได้เป็นการถอนการติดตั้งคุณลักษณะนั้น และไม่ได้ทำให้เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่คุณลักษณะต่างๆ ของ Windows ใช้อยู่ลดลง

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม แล้วคลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะของ Windows ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับคุณลักษณะนั้น เมื่อต้องการปิดคุณลักษณะของ Windows ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย คลิก ตกลง

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'คุณลักษณะของ Windows'
โฟลเดอร์อาจมีทั้งคุณลักษณะที่เลือกและไม่ได้เลือกไว้

คุณลักษณะบางอย่างของ Windows จะถูกจัดกลุ่มไว้ในโฟลเดอร์หลายๆ โฟลเดอร์ และบางโฟลเดอร์อาจประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยซึ่งมีคุณลักษณะเพิ่มเติม ถ้ากล่องกาเครื่องหมายใดถูกเลือกเพียงบางส่วนหรือปรากฏเป็นสีทึบ แสดงว่าบางรายการภายในโฟลเดอร์นั้นถูกเปิดใช้งานและบางรายการถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์นั้น

หมายเหตุ

  • ใน Windows Server 2008 R2 ให้ใช้ Server Manager ในการเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windowsต้องการความช่วยเหลือหรือไม่