ทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวี


ด้วย Windows Media Center ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่รวมอยู่ใน Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional และ Windows 7 Ultimate คุณสามารถดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงเครื่องรับสัญญาณทีวีและสัญญาณทีวี

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายชนิดของเครื่องรับสัญญาณและสัญญาณที่มีอยู่ และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณทีวีอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณให้ทำงานร่วมกับ Media Center ให้ดูที่ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวี

เครื่องรับสัญญาณทีวีคืออุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้เชื่อมต่อสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ถ้าไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวี คุณจะไม่สามารถดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Media Center ได้ เครื่องรับสัญญาณทีวีมีรุ่นพื้นฐานอยู่สองชนิด ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณทีวีภายนอก ซึ่งปกติแล้วจะต่อเข้ากับพอร์ต USBบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และการ์ดรับสัญญาณทีวีภายใน ซึ่งคุณต้องติดตั้งไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

รูปภาพของเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบ USB
เครื่องรับสัญญาณทีวีภายนอกแบบทั่วไป
รูปภาพของการ์ดรับสัญญาณทีวี
การ์ดรับสัญญาณทีวีทั่วไป

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีมาด้วย แต่โดยมากแล้ว คุณสามารถเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้ ให้ดูที่ สิ่งที่ควรทราบก่อนการเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีเพื่อใช้กับ Windows Media Center

เกี่ยวกับสัญญาณทีวี

Windows Media Center สนับสนุนสัญญาณทีวีหลากหลายชนิด รวมทั้งสัญญาณจากเสาอากาศ สัญญาณเคเบิลทีวี และสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียม ชนิดของสัญญาณที่คุณสามารถตั้งค่าได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

  • พื้นที่ที่คุณอยู่อาศัย

  • ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีหรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่คุณสมัครใช้งาน

  • ชนิดของเครื่องรับสัญญาณทีวีที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับรายการชนิดสัญญาณที่สนับสนุน ให้ดูที่ สัญญาณทีวีที่ Windows Media Center สนับสนุน

การทำการเชื่อมต่อ

ก่อนที่คุณจะดูและบันทึกรายการทีวีใน Media Center เป็นครั้งแรกได้นั้น คุณจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณทีวีเข้ากับเครื่องรับสัญญาณทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโคแอกเชียลเข้ากับเครื่องรับสัญญาณของคุณ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับแหล่งสัญญาณทีวี (เช่น เสาอากาศ ช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวีที่ผนัง กล่องแปลงสัญญาณเคเบิลทีวี หรือกล่องแปลงสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียม)

Windows Media Center สนับสนุนทั้งสัญญาณทีวีความละเอียดมาตรฐานและสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HDTV) ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อค้นหาสถานการณ์ของคุณและตรวจสอบว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์ใดเพื่อให้สัญญาณทีวีของคุณทำงาน

ถ้าสัญญาณทีวีของคุณมาจาก
และคุณได้รับสถานีชนิดเหล่านี้
คุณต้องใช้เครื่องรับสัญญาณชนิดนี้

ช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวีที่ผนัง (ไม่มีกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์)

สถานีเคเบิลท้องถิ่นและพื้นฐาน (ไม่มีช่องสถานีพิเศษ)

เครื่องรับสัญญาณแบบ HDTV-Ready สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชนิดสัญญาณความละเอียดสูง ให้ดูที่ สัญญาณทีวีที่ Windows Media Center สนับสนุน

ช่องต่อสัญญาณเคเบิลทีวีที่ผนัง (ไม่มีกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์)

สถานีเคเบิลพิเศษ

เครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล (เครื่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิทัลชนิดพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์แบบ Digital Cable Ready) นอกจากนี้ คุณยังต้องมีทีวีหรือจอภาพที่สนับสนุน High-Definition Copy Protection (HDCP) บน DVI หรือ HDMI และ CableCARD จากผู้ให้บริการเคเบิลของคุณด้วย

กล่องแปลงสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม

แบบใดก็ได้

เครื่องรับสัญญาณทีวีที่มีช่องต่อสัญญาณเข้าของวิดีโอและการสนับสนุนอินฟราเรด (IR) (เครื่องรับสัญญาณทีวีส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะมีฟังก์ชันการทำงานนี้)

เสาอากาศ

แบบใดก็ได้

ขึ้นอยู่กับชนิดสัญญาณที่ภูมิภาคของคุณสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา สนับสนุนเฉพาะการรับสัญญาณทางอากาศแบบดิจิทัลเท่านั้น ดังนั้น คุณจะต้องใช้เครื่องรับสัญญาณทีวีแบบ HDTV-Ready ที่สนับสนุนชนิดสัญญาณ ATSCต้องการความช่วยเหลือหรือไม่