ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าคุณจะไม่ใช้โปรแกรมนั้นอีกต่อไปหรือถ้าคุณต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถใช้ 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือเปลี่ยนการกำหนดค่าของโปรแกรมด้วยการเพิ่มหรือเอาตัวเลือกบางตัวออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้ดูที่ การถอนการติดตั้งโปรแกรม: คำถามที่ถามบ่อย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ การติดตั้งโปรแกรม

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม (1:16)

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

  1. เปิด 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  2. เลือกโปรแกรม แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง บางโปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมโปรแกรมนอกเหนือจากการถอนการติดตั้งโปรแกรม แต่หลายโปรแกรมจะมีให้เพียงตัวเลือกสำหรับถอนการติดตั้งเท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ให้คลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมแซม ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • ถ้าโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้งไม่แสดงในรายการ โปรแกรมดังกล่าวอาจไม่ได้เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นนี้ เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรม

  • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดโปรแกรมและคุณลักษณะที่รวมอยู่ใน Windows ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows