WordPad คือโปรแกรมแก้ไขข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารได้ WordPad ไม่เหมือนกับ Notepad เนื่องจาก WordPad สามารถใช้การจัดรูปแบบที่หลากหลายและกราฟิกได้ และคุณสามารถเชื่อมโยงหรือฝังวัตถุ เช่น รูปภาพหรือเอกสารอื่นๆ ได้อีกด้วย

รูปภาพของหน้าต่าง WordPad
หน้าต่าง WordPad

เมื่อต้องการสร้าง เปิด และบันทึกเอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad

 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการสร้าง เปิด หรือบันทึกเอกสาร

  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  เมื่อต้องการ

  สร้างเอกสารใหม่

  ให้ทำดังนี้
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก สร้าง
  เมื่อต้องการ

  เปิดเอกสาร

  ให้ทำดังนี้
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก เปิด
  เมื่อต้องการ

  บันทึกเอกสาร

  ให้ทำดังนี้
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก บันทึก
  เมื่อต้องการ

  บันทึกเอกสารเป็นชื่อใหม่ หรือเป็นรูปแบบอื่น

  ให้ทำดังนี้
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' ชี้ไปที่ บันทึกเป็น จากนั้นคลิกรูปแบบที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร

หมายเหตุ

 • สามารถใช้ WordPad ในการเปิดและบันทึกเอกสารแบบข้อความ (.txt) แฟ้ม Rich Text (.rtf) เอกสาร Word (.docx) และเอกสาร OpenDocument Text (.odt) ได้ ส่วนเอกสารในรูปแบบอื่นจะถูกเปิดเป็นเอกสารแบบข้อความธรรมดา และอาจไม่แสดงผลตามที่คาดไว้

การจัดรูปแบบเอกสาร

การจัดรูปแบบ หมายถึงลักษณะการแสดงข้อความในเอกสาร และรวมถึงการจัดเรียงข้อความด้วย คุณสามารถใช้ Ribbon ที่อยู่ใต้แถบชื่อเรื่อง เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบในเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกใช้แบบอักษรและขนาดอักษรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และคุณสามารถใช้สีกับข้อความของคุณได้เกือบทุกสีที่ต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะการจัดแนวเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad

 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเอกสารของคุณ

  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  เมื่อต้องการ

  เปลี่ยนลักษณะการแสดงข้อความในเอกสารของคุณ

  ให้ทำดังนี้

  เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย

  เมื่อต้องการ

  เปลี่ยนลักษณะการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ

  ให้ทำดังนี้

  เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย

เมื่อต้องการแทรกวันที่และรูปภาพลงในเอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad

 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการแทรกวันที่ปัจจุบันหรือรูปภาพ

  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  เมื่อต้องการ

  แทรกวันที่ปัจจุบัน

  ให้ทำดังนี้
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก วันที่และเวลา

  2. คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการ

  แทรกรูปภาพ

  ให้ทำดังนี้
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปภาพ

  2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิก เปิด

  เมื่อต้องการ

  แทรกรูปวาด

  ให้ทำดังนี้
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปวาดของ 'ระบายสี'

  2. สร้างรูปวาดที่คุณต้องการแทรก จากนั้นให้ปิด 'ระบายสี'

เมื่อต้องการดูเอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad

 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูเอกสาร

  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  เมื่อต้องการ

  เพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยาย

  ให้ทำดังนี้

  บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย หรือ ย่อ

  เมื่อต้องการ

  ดูเอกสารตามขนาดจริง

  ให้ทำดังนี้

  บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก 100%

  เมื่อต้องการ

  แสดงไม้บรรทัด

  ให้ทำดังนี้

  บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการ

  แสดงแถบสถานะ

  ให้ทำดังนี้

  บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถบสถานะ

  เมื่อต้องการ

  เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตัดคำ

  ให้ทำดังนี้

  บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตัดคำ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการ

  เปลี่ยนหน่วยการวัดบนไม้บรรทัด

  ให้ทำดังนี้

  บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก หน่วยการวัด แล้วคลิกหน่วยที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการย่อและขยายเอกสาร คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ขยายรูปภาพของปุ่ม 'ขยาย' หรือ ย่อรูปภาพของปุ่ม 'ย่อ' บนแถบเลื่อน ย่อ/ขยาย ที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยายได้ด้วย
  รูปภาพของแถบเลื่อน 'ย่อ/ขยาย'
  แถบเลื่อนย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad

 2. คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad

 2. คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้ 'ตัวอย่างก่อนพิมพ์' เพื่อดูลักษณะของเอกสารของคุณก่อนการพิมพ์ เมื่อต้องการใช้ 'ตัวอย่างก่อนพิมพ์' ให้คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วชี้ไปที่ พิมพ์ จากนั้นคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อคุณดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเอกสารของคุณเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์