ข้อมูลใดบ้างที่จะปรากฏในบันทึกเหตุการณ์ (ตัวแสดงเหตุการณ์)


คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะการตั้งค่าที่นำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น และอาจไม่สามารถเข้าถึงบันทึกเหตุการณ์บางอย่างได้

บันทึกเหตุการณ์คือแฟ้มพิเศษที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เวลาที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อโปรแกรมพบข้อผิดพลาด เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ประเภทดังกล่าวขึ้น Windows จะบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ในบันทึกเหตุการณ์ที่คุณสามารถอ่านได้โดยใช้ Event Viewer ผู้ใช้ขั้นสูงอาจนำรายละเอียดในบันทึกเหตุการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows และโปรแกรมอื่นๆ ได้

Event Viewer จะติดตามข้อมูลในบันทึกต่างๆ ทั้งหลาย Windows Logs ได้แก่

  • เหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ (โปรแกรม) เหตุการณ์จะถูกจำแนกประเภทเป็น ข้อผิดพลาดคำเตือน หรือ ข้อมูล ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของเหตุการณ์ ข้อผิดพลาดหมายถึงปัญหาที่สำคัญ เช่น การสูญเสียข้อมูล คำเตือนคือเหตุการณ์ที่ไม่สำคัญมากนัก แต่อาจทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต เหตุการณ์แสดงข้อมูลจะอธิบายความสำเร็จในการดำเนินการของโปรแกรมโปรแกรมควบคุม หรือบริการ

  • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เหตุการณ์เหล่านี้จะเป็น การตรวจสอบ และให้คำอธิบายถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ความพยายามในการเข้าสู่ระบบ Windows ของผู้ใช้สำเร็จหรือไม่

  • เหตุการณ์ของการติดตั้ง คอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดค่าให้เป็นตัวควบคุมโดเมนจะมีบันทึกเหตุการณ์เพิ่มเติมแสดงไว้ที่นี่

  • เหตุการณ์ของระบบ เหตุการณ์ของระบบจะถูกบันทึกโดย Windows และบริการระบบของ Windows และจะได้รับการจำแนกประเภทเป็นข้อผิดพลาด คำเตือน หรือข้อมูล

  • เหตุการณ์ที่มีการส่งต่อ คอมพิวเตอร์อื่นๆ จะส่งต่อเหตุการณ์เหล่านี้ไปยังบันทึกเหตุการณ์นี้

บันทึกโปรแกรมประยุกต์และบันทึกบริการจะแตกต่างกันไป โดยจะประกอบด้วยแฟ้มบันทึกที่แยกต่างหากเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และแฟ้มบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริการบางอย่างของ Windows

  1. เปิด Event Viewer ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ Event Viewer ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกบันทึกเหตุการณ์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  3. คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียดของเหตุการณ์นั้น

หมายเหตุ

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ ให้คลิกเมนู วิธีใช้ แล้วคลิก หัวข้อวิธีใช้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่