หน่วยความจำเสมือนคืออะไร


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณขาดหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)ที่จำเป็นในการเรียกใช้โปรแกรมหรือดำเนินการ Windows จะใช้หน่วยความจำเสมือนเพื่อชดเชย เมื่อต้องการค้นหาจำนวน RAM ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ การค้นหาจำนวน RAM ของคอมพิวเตอร์คุณ

หน่วยความจำเสมือนจะรวม RAM ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณกับเนื้อที่ว่างชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ เมื่อ RAM เหลือน้อย หน่วยความจำเสมือนจะย้ายข้อมูลจาก RAM ไปยังเนื้อที่ที่เรียกว่าแฟ้มเก็บเพจ การย้ายข้อมูลเข้าและออกจากแฟ้มเก็บเพจจะช่วยทำให้มี RAM เหลือพอที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์

ยิ่งคอมพิวเตอร์ของคุณมี RAM มากเท่าไร โปรแกรมของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้นเท่านั้น ถ้าการขาด RAM ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้า คุณอาจต้องเพิ่มหน่วยความจำเสมือนเพื่อชดเชย อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถอ่านข้อมูลจาก RAM ได้รวดเร็วกว่าอ่านจากฮาร์ดดิสก์อย่างมาก ดังนั้นการเพิ่ม RAM จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า

หน่วยความจำเสมือนและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เตือนว่าหน่วยความจำเสมือนเหลือน้อย คุณจำเป็นต้องเพิ่ม RAM หรือเพิ่มขนาดของแฟ้มเก็บเพจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่คุณจะสามารถเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยทั่วไป Windows จะจัดการกับขนาดให้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจำเสมือนด้วยตนเองได้ถ้าขนาดค่าเริ่มต้นไม่พอเพียงกับความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจำเสมือน