เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบคืออะไร

เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงและ Service Pack ของ Windows ตัวอย่างเช่น อาจไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงได้หากแฟ้มระบบที่เสียหายขัดขวางไม่ให้การปรับปรุงรู้จำรุ่นของ Windows ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาในการติดตั้งการปรับปรุงหรือ Service Pack ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือนี้ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติ จากนั้น ให้ลองติดตั้งการปรับปรุงหรือ Service Pack อีกครั้ง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและเรียกใช้เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ

 1. คลิกการเชื่อมโยงในตารางที่ตรงกับรุ่นของ Windows ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นใดอยู่ และเป็นระบบ 32 บิต (x86) 64 บิต (x64) หรือ Itanium ให้คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
  รุ่นของ Windows เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows Vista 32 บิต (x86)

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows Vista 64 บิต (x64)

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows 7 32 บิต (x86)

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows 7 64 บิต (x64)

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows Server 2008 32 บิต (x86)

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows Server 2008 64 บิต (x64)

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows Server 2008 ที่ใช้ Itanium

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows Server 2008 R2 64 บิต (x64)

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
  รุ่นของ Windows

  Windows Server 2008 R2 ที่ใช้ Itanium

  เชื่อมโยงไปยังศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
 2. บนเว็บเพจ ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ให้คลิก ดาวน์โหลด

  หากคุณพบข้อความที่แจ้งให้ตรวจสอบความถูกต้อง ให้คลิก ดำเนินการต่อ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมทันที ให้คลิก เปิด หรือ เรียกใช้ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมในภายหลัง ให้คลิก บันทึก จากนั้นดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อพร้อมที่จะติดตั้งเครื่องมือ ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวติดตั้ง Windows Update แบบสแตนด์อโลน ให้คลิก ใช่ หรือ ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ปิด

 6. ลองติดตั้งการปรับปรุงหรือ Service Pack ที่คุณพยายามติดตั้งก่อนหน้านี้

หมายเหตุ

 • เครื่องมือนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีในการติดตั้ง ถึงแม้ว่าแถบความคืบหน้าจะดูเหมือนหยุดนิ่ง แต่โปรดอย่ายกเลิกการติดตั้ง