การเขียนซีดีหรือดีวีดีจากแฟ้ม ISO

แฟ้ม ISO เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดิสก์อิมเมจ เป็นแฟ้มเดี่ยวที่เป็นสำเนาของซีดีข้อมูลหรือดีวีดีข้อมูลทั้งหมด เมื่อคุณเขียนซีดีหรือดีวีดีจากแฟ้ม ISO แล้ว ดิสก์ใหม่จะมีโฟลเดอร์ แฟ้ม และคุณสมบัติเหมือนกับดิสก์ต้นฉบับ วิธีที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ได้แฟ้ม ISO คือการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจดาวน์โหลดแล้วจึงใช้แฟ้ม ISO ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเขียนแฟ้มดิสก์อิมเมจ ซึ่งมักจะมีส่วนขยายของแฟ้มทั้ง .iso และ .img ลงในแผ่นซีดีหรือดีวีดีแบบบันทึกได้โดยใช้ตัวเขียนดิสก์อิมเมจของ Windows คุณจะสามารถเขียนแฟ้มดิสก์อิมเมจลงในแผ่นซีดี ดีวีดีแบบบันทึกได้ หรือ บลูเรย์ดิสก์ ได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับเครื่องเขียนดิสก์ของคุณและชนิดของดิสก์ที่สามารถเขียนได้ ขนาดของแฟ้มดิสก์อิมเมจ และอุปกรณ์ที่คุณวางแผนจะใช้ดิสก์นั้น

  1. ใส่แผ่นซีดี ดีวีดี หรือ บลูเรย์ดิสก์ แบบบันทึกได้ในเครื่องเขียนดิสก์ของคุณ

  2. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

  3. ใน Windows Explorer ให้ค้นหาแฟ้มดิสก์อิมเมจ แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มนั้น

  4. ถ้าคุณมีเครื่องเขียนดิสก์มากกว่าหนึ่งเครื่องที่อยู่ในรายการ เครื่องเขียนแผ่นดิสก์ ในตัวเขียนดิสก์อิมเมจของ Windows ให้คลิกเครื่องเขียนที่คุณต้องการใช้

  5. (เลือกได้) ถ้าคุณต้องการตรวจสอบว่าดิสก์อิมเมจถูกเขียนลงในดิสก์อย่างถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบดิสก์หลังเขียน

    ถ้าความสมบูรณ์ของแฟ้มดิสก์อิมเมจมีความสำคัญ (ตัวอย่างเช่น แฟ้มดิสก์อิมเมจประกอบด้วยการปรับปรุงเฟิร์มแวร์) คุณควรเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  6. คลิก เขียน เพื่อเขียนดิสก์

หมายเหตุ

  • ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมการเขียนซีดีหรือดีวีดีของบริษัทอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว โปรแกรมนั้นอาจเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มดิสก์อิมเมจ ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และคุณต้องการใช้ตัวเขียนดิสก์อิมเมจของ Windows เพื่อเขียนซีดีหรือดีวีดีจากแฟ้มดิสก์อิมเมจแทน ให้คลิกขวาที่แฟ้มดิสก์อิมเมจ แล้วจึงคลิก เขียนดิสก์อิมเมจ

  • คุณไม่สามารถสร้างแฟ้มดิสก์อิมเมจโดยใช้ตัวเขียนดิสก์อิมเมจของ Windows ได้ เมื่อต้องการสร้างแฟ้มดิสก์อิมเมจ คุณต้องติดตั้งและใช้โปรแกรมการเขียนซีดีหรือดีวีดีของบริษัทอื่น หรือโปรแกรมอื่นที่ให้คุณสร้างแฟ้มดิสก์อิมเมจจากซีดีหรือดีวีดีได้

รหัสบทความ: MSW700043