การล้างรายการบนเมนู 'เริ่ม' และแถบงาน

Windows จะบันทึกประวัติของโปรแกรม แฟ้ม โฟลเดอร์ และเว็บไซต์ที่คุณเปิด และแสดงประวัติเหล่านั้นไว้ในเมนู 'เริ่ม' และในรายการทางลัดทั้งบนเมนู 'เริ่ม' และแถบงาน

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการล้างรายการบนเมนู 'เริ่ม' และแถบงาน (1:16)

คุณสามารถเลือกที่จะล้างประวัตินี้เป็นระยะๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ เป็นต้น การล้างรายการออกจากเมนู 'เริ่ม' และ 'รายการทางลัด' จะไม่ลบรายการนั้นออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และรายการที่ได้ตรึงไว้ก็จะยังคงตรึงไว้เช่นเดิม

รูปภาพของแท็บ 'เมนูเริ่ม' ของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม'
คุณสามารถล้างรายการโปรแกรมที่ใช้ล่าสุดและรายการที่เปิดล่าสุดได้

เมื่อต้องการล้างรายการ

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

  2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการป้องกันโปรแกรมที่เปิดล่าสุดไม่ให้ปรากฏขึ้นในเมนู 'เริ่ม' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บและแสดงโปรแกรมที่เปิดล่าสุดในเมนูเริ่ม

    • เมื่อต้องการล้างแฟ้มที่เปิดล่าสุดใน 'รายการทางลัด' บนแถบงานและเมนู 'เริ่ม' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บและแสดงรายการที่เปิดล่าสุดในเมนู 'เริ่ม' และแถบงาน

  3. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเริ่มแสดงโปรแกรมและแฟ้มที่เปิดล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • โปรแกรมบางโปรแกรมจะแสดงงานที่มีประโยชน์ใน 'รายการทางลัด' ของโปรแกรมนั้น คุณไม่สามารถเพิ่มหรือเอางานบน 'รายการทางลัด' ออกได้