การเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์

โปรแกรมสามารถใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ได้หลังจากเซนเซอร์ถูกเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ใน 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' ในแผงควบคุม การปิดใช้งานเซนเซอร์ไม่ใช่การปิดการทำงานของเซนเซอร์ บางโปรแกรมยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ในขณะที่เซนเซอร์ปิดใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งหรือถอนการติดตั้งเซนเซอร์

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานเซนเซอร์แล้ว ผู้ใช้และโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ ในครั้งแรกที่โปรแกรมหรือบริการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์จากเซนเซอร์ Windows จะแสดงไอคอน 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' แบบชั่วคราว รูปภาพของไอคอน 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ เมื่อต้องการจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์หลังจากที่คุณเปิดใช้งานเซนเซอร์ ให้ดูที่ การเปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อเปิดใช้งานเซนเซอร์ ให้ดูที่ เซนเซอร์มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของฉันอย่างไร

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์

  1. เปิด 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'แผงควบคุม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เซนเซอร์ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดกับเซนเซอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานเซนเซอร์ แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน