Video: Backing up and restoring your computer

Watch this video to learn how to back up your PC and restore your files. (4:37)
สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณ
คุณต้องการเพิ่มอะไรอีกหรือไม่
ขอบคุณ คำติชมของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหาของเราได้อย่างต่อเนื่อง
1200 400 เราสามารถทำให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นได้อย่างไร ส่ง ข้ามสิ่งนี้ คุณต้องการเพิ่มอะไรอีกหรือไม่ ส่ง ไม่ ขอบคุณ