การติดตั้งหรือถอนการติดตั้งเซนเซอร์

เมื่อต้องการติดตั้งเซนเซอร์

  • ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับเซนเซอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเซนเซอร์ หลังจากที่คุณได้ติดตั้งเซนเซอร์แล้ว คุณต้องเปิดใช้งานด้วย ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเซนเซอร์

  1. เปิด 'ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'แผงควบคุม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เซนเซอร์ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ

  2. คลิกเซนเซอร์ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง

  3. ภายใต้ ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ถอนการติดตั้งเซนเซอร์นี้ แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน