การรับโทรสารด้วย 'โทรสารและการสแกนของ Windows'

ก่อนที่คุณจะสามารถรับโทรสาร คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับโมเด็มโทรสารหรือเซิร์ฟเวอร์โทรสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งและรับโทรสาร

ถ้าคุณใช้โมเด็มโทรสาร คุณมีหลายตัวเลือกในการรับโทรสารด้วย 'โทรสารและการสแกนของ Windows' เซิร์ฟเวอร์โทรสารจะส่งโทรสารไปยังกล่องขาเข้าของคุณโดยอัตโนมัติ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการรับโทรสารโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเลือกที่จะรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โมเด็มจะตอบสายเรียกเข้าทั้งหมด เมื่อต้องการตอบรับโทรศัพท์ทั่วไป คุณจะต้องรับโทรศัพท์ก่อนที่โมเด็มจะตอบรับการโทรเข้า

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า โทรสาร แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
 2. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'โทรสาร' ให้คลิก โทรสาร ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก การตั้งค่าโทรสาร ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือกการส่ง/รับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์รับการเรียกโทรสารได้

 5. คลิก ตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากสัญญาณเรียกเข้า X ครั้ง ให้เลือกจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้โทรศัพท์ดังก่อนที่โมเด็มจะตอบรับ จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ตัวเลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร ไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการรับโทรสารด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าให้รับโทรสารโดยอัตโนมัติ Windows จะแจ้งให้คุณทราบระหว่างการเรียกเข้าแต่ละครั้ง เมื่อต้องการตอบการเรียกเป็นโทรสาร ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า โทรสาร แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
 2. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'โทรสาร' ให้คลิก โทรสาร ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก รับโทรสารเดี๋ยวนี้ 'ตัวตรวจสอบสถานะโทรสาร' จะแสดงความคืบหน้าของโทรสาร

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของโทรสารที่คุณได้รับแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า โทรสาร แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
 2. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'โทรสาร' ให้คลิก โทรสาร ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก การตั้งค่าโทรสาร ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ภายใต้ เมื่อได้รับโทรสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกสำเนาไปยัง แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสำเนา

 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • ตัวเลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร ไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างโทรสารในกล่องขาเข้าของคุณ ให้คลิกที่โทรสารนั้น หน้าแรกของโทรสารจะแสดงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการเปิดโทรสารในกล่องขาเข้าของคุณ ให้คลิกสองครั้งที่โทรสารนั้น

 • เมื่อต้องการทำให้โทรสารใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก ย่อ/ขยาย แล้วเลือกตัวเลือก