การปิดคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows Media Center

คุณสามารถทำงานบางอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้จากภายใน Media Center เช่น การปิดคอมพิวเตอร์หรือการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป ซึ่งอาจมีประโยชน์ถ้าคุณใช้รีโมทคอนโทรลของ Media Center และคุณต้องการทำงานเหล่านี้โดยไม่ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการปิดคอมพิวเตอร์หรือทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยใช้รีโมทคอนโทรลของ Media Center

 1. เมื่อใช้รีโมทของ Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิด Media Center
 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน เลือก ปิดเครื่อง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิด Media Center ให้เลือกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด'
  • เมื่อต้องการออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกปุ่ม ออกจากระบบรูปภาพของปุ่ม 'ออกจากระบบ'
  • เมื่อต้องการปิดคอมพิวเตอร์ ให้เลือกปุ่ม ปิดเครื่องรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่อง'
  • เมื่อต้องการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้เลือกปุ่ม เริ่มการทำงานใหม่รูปภาพของปุ่ม 'เริ่มการทำงานใหม่'
  • เมื่อต้องการให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป ให้เลือกปุ่ม สลีปรูปภาพของปุ่ม 'สลีป'
  • เมื่อต้องการยกเลิกและไม่ทำงานใดๆ ดังกล่าว ให้เลือกปุ่ม ย้อนกลับรูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย