การใช้คุณลักษณะ 'ความง่ายในการเข้าถึง' ใน Windows Media Center

Windows Media Center เข้ากันได้กับคุณลักษณะการช่วยการเข้าถึงของ Windows ต่อไปนี้ โปรแกรมผู้บรรยาย แว่นขยาย และ Descriptive Video Service (DVS) คุณสามารถใช้โปรแกรมผู้บรรยายแปลงข้อความเป็นคำพูด ตั้งค่า 'แว่นขยาย' เพื่อปรับปรุงมุมมองสำหรับหน้าจอของคุณ และเปิดใช้งาน Descriptive Video Service สำหรับทีวีของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดความเปรียบต่างสูงใน Media Center ให้ดูที่ การเปิดใช้ความเปรียบต่างสูงใน Windows Media Center สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดคำบรรยาย ให้ดูที่ การแสดงคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินหรือคำบรรยายใน Windows Media Center

การใช้โปรแกรมผู้บรรยาย

โปรแกรมผู้บรรยายเป็นโปรแกรมแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางสายตา

Media Center มีการสนับสนุนการนำทางพื้นฐานสำหรับโปรแกรมผู้บรรยาย ขณะที่โปรแกรมผู้บรรยายเปิดอยู่ โปรแกรมจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ (เช่น ตัวเลือกปุ่มต่างๆ หรือข้อความที่พิมพ์) เมื่อคุณนำทางผ่าน Media Center สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ดูที่ การฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

การใช้ 'แว่นขยาย'

'แว่นขยาย' ทำให้วัตถุและข้อความบนหน้าจอเห็นได้ง่ายขึ้น เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีความบกพร่องทางสายตา 'แว่นขยาย' จะสร้างหน้าต่างแยกต่างหากที่แสดงส่วนที่ขยายของหน้าจอของคุณ

Media Center สนับสนุน 'แว่นขยาย' และแว่นขยายหน้าจออื่นๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ 'แว่นขยาย' ให้ดูที่ การทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น (แว่นขยาย)

หมายเหตุ

  • 'แว่นขยาย' อาจแสดงไม่ถูกต้องถ้า Media Center อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอใน Media Center ให้คลิกปุ่ม คืนค่ารูปภาพของปุ่ม 'คืนค่า' ที่มุมบนขวา
  • เมื่อต้องการปิด 'แว่นขยาย' ให้คลิกไอคอนรูปแว่นขยายเพื่อเปิดตัวควบคุม 'แว่นขยาย' แล้วคลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด'

การเปิดใช้งาน Descriptive Video Service (DVS)

DVS ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปต่างๆ บนหน้าจอ DVS ไม่ได้พร้อมใช้งานในทุกพื้นที่ ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการทีวีของคุณ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ DVS ในพื้นที่ของคุณ

การเปิดใช้งาน DVS

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก เสียง

  2. ภายใต้ เสียงทีวีแบบแอนะล็อก ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือกเป็น เสียงรอง (SAP) แล้วคลิก บันทึก

    หมายเหตุ

    • ช่องโปรแกรมเสียงรอง (SAP) อาจมีแทร็กเสียงเพิ่มเติมที่มีเสียงคำอธิบายหรือบรรยายทับลงบนต้นฉบับ DVS หรือการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ