การใช้เมาส์คีย์เพื่อย้ายตัวชี้เมาส์

เมื่อใช้เมาส์คีย์ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขแทนเมาส์เพื่อย้ายตัวชี้ได้

เมื่อต้องการเปิดใช้เมาส์คีย์

  1. เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

  2. คลิก ทำให้เมาส์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

  3. ภายใต้ ควบคุมเมาส์ด้วยแป้นพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้เมาส์คีย์

การเลื่อนตัวชี้โดยใช้เมาส์คีย์

หลังจากคุณเปิดใช้เมาส์คีย์แล้ว คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเลื่อนเมาส์ได้

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์ กด
เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ขึ้นและไปทางซ้าย

กด

7

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ขึ้น

กด

8

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ขึ้นและไปทางขวา

กด

9

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ซ้าย

กด

4

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ขวา

กด

6

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ลงและไปทางซ้าย

กด

1

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ลง

กด

2

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

ลงและไปทางขวา

กด

3

การเลือกปุ่มเมาส์

ก่อนที่คุณจะใช้เมาส์คีย์เพื่อคลิกรายการใดบนหน้าจอ คุณต้องเลือกว่าจะใช้ปุ่มเมาส์ใดเป็นปุ่มที่จะใช้งาน ปุ่มซ้าย ขวา หรือทั้งสองปุ่ม

เมื่อต้องการ กด
เมื่อต้องการ

เลือกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

กด

เครื่องหมายทับ (/)

เมื่อต้องการ

เลือกทั้งสองปุ่ม

กด

เครื่องหมายดอกจัน (*)

เมื่อต้องการ

เลือกปุ่มเมาส์ด้านขวา

กด

เครื่องหมายลบ (-)

หมายเหตุ

  • หากคุณเลือกปุ่มเมาส์ด้านซ้ายเป็นปุ่มทำงาน ปุ่มนี้จะทำงานจนกว่าคุณจะเลือกปุ่มอื่นแทน หลังจากคุณเลือกปุ่มเมาส์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเลือกปุ่มเมาส์อีกจนกว่าจะต้องการเปลี่ยนปุ่ม

การคลิกรายการโดยใช้เมาส์คีย์

หลังจากคุณเลือกปุ่มแล้ว คุณสามารถคลิกรายการบนหน้าจอได้

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

คลิกรายการ

ให้ทำดังนี้

หากคุณเลือกปุ่มด้านซ้ายเป็นปุ่มทำงาน ให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วกด 5

เมื่อต้องการ

คลิกขวาที่รายการที่ต้องการ

ให้ทำดังนี้

หากคุณเลือกปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มทำงาน ให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วกด 5

เมื่อต้องการ

คลิกสองครั้งที่ รายการ

ให้ทำดังนี้

หากคุณเลือกปุ่มด้านซ้ายเป็นปุ่มทำงาน ให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วกดเครื่องหมายบวก (+)

การลากรายการโดยใช้เมาส์คีย์

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อกดปุ่มเมาส์ที่ทำงานค้างไว้และเพื่อปล่อยปุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการลากรายการ

เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
เมื่อต้องการ

ลากรายการ

ให้ทำดังนี้

ชี้ไปที่รายการแล้วกดศูนย์ (0)

เมื่อต้องการ

วาง รายการ

ให้ทำดังนี้

ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการย้ายรายการไป จากนั้นกดเครื่องหมายจุดทศนิยม (.)

หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถเปิดใช้ 'เมาส์คีย์' ด้วยการกด Alt ซ้าย+Shift ซ้าย+Num Lock ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก เช่น ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวชี้เมาส์ และการส่งเสียงของคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเปิดใช้งานเมาส์คีย์ ไปที่ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง ภายใต้ ควบคุมเมาส์ด้วยแป้นพิมพ์ คลิก ตั้งค่าเมาส์คีย์