การใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' เมื่อเปิดไฟร์วอลล์ Windows

เนื่องจากไฟร์วอลล์ Windows จำกัดการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

  1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  3. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะที่อนุญาต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก เดสก์ท็อประยะไกล แล้วใช้กล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์เพื่อเลือกชนิดตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณต้องการอนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสาร

  5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ถ้าไม่มีปุ่ม เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณอาจไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบของคุณ