การใช้ข้อความหรือรายการแสดงแทนเสียง

Windows มีการตั้งค่าเพื่อใช้สิ่งแสดงแทนเสียงแทนการใช้เสียงในหลายๆ โปรแกรม

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้จากหน้า ใช้ข้อความหรือรายการแสดงแทนสำหรับเสียง ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิดหน้า ใช้ข้อความหรือรายการแสดงแทนสำหรับเสียง ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ใช้ข้อความหรือรายการแสดงแทนสำหรับเสียง

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

    • เปิดใช้การแจ้งให้ทราบด้วยภาพสำหรับเสียง ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้การแจ้งให้ทราบด้วยเสียงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows การแจ้งให้ทราบด้วยเสียงจะแทนที่เสียงของระบบด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง เช่น สัญญาณกะพริบบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถสังเกตเห็นการแจ้งเตือนของระบบได้แม้จะไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนนั้นก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การแจ้งให้ทราบด้วยเสียงเตือนคุณอย่างไร

    • การเปิดใช้คำอธิบายสำหรับบทสนทนาที่เป็นคำพูด ตัวเลือกนี้กำหนดให้ Windows แสดงคำอธิบายประกอบด้วยข้อความแทนเสียงเพื่อบอกให้ทราบว่ากิจกรรมนั้นๆ กำลังเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดการพิมพ์เอกสาร)