การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล

Windows มีคุณลักษณะหลายอย่างที่ทำให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผลได้ เช่น คุณสามารถใช้การอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอได้โดยใช้โปรแกรมผู้บรรยาย หรือสามารถให้ Windows อธิบายกิจกรรมบนหน้าจอสำหรับคุณได้

คุณสามารถเปิดหรือปรับการตั้งค่าคุณลักษณะเหล่านี้ได้ด้วยการคลิก ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิดหน้า ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีจอแสดงผล

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

    • เปิดใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้โปรแกรมผู้บรรยายเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏอยู่) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'โปรแกรมผู้บรรยาย' ให้ดูที่ การฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

    • เปิด 'การอธิบายด้วยเสียง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้ 'การอธิบายด้วยเสียง' ทำงานเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows 'การอธิบายด้วยเสียง' จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอ

    • ปิดภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะปิดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว เช่น ลักษณะพิเศษการค่อยๆ เลือนหายไป เมื่อปิดหน้าต่างและองค์ประกอบอื่นๆ

    • กล่องโต้ตอบการแจ้งให้ทราบของ Windows ควรเปิดอยู่นานเพียงใด ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะเวลาที่การแจ้งให้ทราบจะแสดงอยู่บนหน้าจอก่อนที่การแจ้งเตือนนั้นจะปิดลง