การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีเมาส์หรือแป้นพิมพ์

Windows มีคุณลักษณะสองอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ ได้แก่ 'การรู้จำเสียง' (คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงในการทำงานกับ Windows) และ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' (คุณสามารถป้อนข้อความโดยเลือกอักขระบนหน้าจอ)

คุณสามารถเปิดหรือปรับการตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะเหล่านี้ได้บนหน้า ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีเมาส์หรือแป้นพิมพ์ ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิดหน้า ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีเมาส์หรือแป้นพิมพ์ ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง คลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่มีเมาส์หรือแป้นพิมพ์

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

    • ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานทั้งหมด คุณสามารถเลือกแป้นต่างๆ ได้โดยใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ หรือสามารถใช้แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ให้ดูที่ การพิมพ์โดยไม่ใช้แป้นพิมพ์ (แป้นพิมพ์บนหน้าจอ)

    • ใช้การรู้จำเสียง ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงของคุณ คุณสามารถใช้ไมโครโฟนพูดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและตอบสนอง รวมทั้งใช้บอกข้อความได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า 'การรู้จำเสียง' ให้ดูที่ การตั้งค่า 'การรู้จำเสียง'