'การกำหนดค่าระบบ' เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยระบุปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณ สามารถเริ่ม Windows ด้วยการปิดโปรแกรมเริ่มต้นและบริการทั่วไป และค่อยเปิดกลับมาใหม่ทีละรายการ ถ้าไม่เกิดปัญหา เมื่อปิดบริการ แต่เกิดปัญหาเมื่อเปิดบริการ แสดงว่าบริการนั้นอาจเป็นสาเหตุของปัญหา

'การกำหนดค่าระบบ' มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและแยกแยะปัญหาต่างๆ แต่ไม่ใช่โปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ เมื่อต้องการปิด หรือเอาโปรแกรมหรือบริการต่างๆ ที่มีการเรียกใช้เมื่อเริ่มต้นระบบออกอย่างถาวร ให้ดูที่ การถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงแท็บและตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ใน 'การกำหนดค่าระบบ'

แท็บ คำอธิบาย
แท็บ

ทั่วไป

คำอธิบาย

แสดงรายการตัวเลือกสำหรับโหมดการกำหนดค่าการเริ่มต้นระบบ:

 • เริ่มระบบปกติ เริ่มต้นการทำงานของ Windows ตามวิธีการปกติ ให้ใช้โหมดนี้เพื่อเริ่มต้นการทำงานของ Windows หลังจากที่คุณใช้โหมดอื่นๆ สองโหมดในการแก้ไขปัญหาแล้ว

 • เริ่มต้นการวินิจฉัย เริ่มต้นการทำงานของ Windows ด้วยบริการและโปรแกรมควบคุมพื้นฐานเท่านั้น โหมดนี้สามารถช่วยแยกแยะแฟ้ม Windows พื้นฐานว่าเป็นปัญหาหรือไม่

 • เริ่มระบบตามที่กำหนด เริ่มต้นการทำงานของ Windows ด้วยบริการและโปรแกรมควบคุมพื้นฐาน และบริการและโปรแกรมเริ่มต้นอื่นๆ ที่คุณเลือก

แท็บ

เริ่มต้นระบบ

คำอธิบาย

แสดงตัวเลือกการกำหนดค่าสำหรับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าการดีบักขั้นสูง ซึ่งรวมถึง

 • เริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: ขั้นต่ำ เมื่อเริ่มต้นระบบ ให้เปิดส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกของ Windows (Windows Explorer) ในเซฟโหมดที่เรียกใช้งานเฉพาะบริการของระบบที่สำคัญๆ เท่านั้น เครือข่ายจะถูกปิดใช้งาน

 • เริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: เชลล์สำรอง เมื่อเริ่มต้นระบบ ให้เปิดพร้อมท์คำสั่งของ Windows ในเซฟโหมดที่เรียกใช้งานเฉพาะบริการของระบบที่สำคัญๆ เท่านั้น เครือข่ายและส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกจะถูกปิดใช้งาน

 • เริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: ซ่อมแซม Active Directory เมื่อเริ่มต้นระบบ ให้เปิดส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกของ Windows ในเซฟโหมดที่เรียกใช้งานเฉพาะบริการของระบบที่สำคัญๆ และ Active Directory

 • เริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: เครือข่าย เมื่อเริ่มต้นระบบ ให้เปิดส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกของ Windows ในเซฟโหมดที่เรียกใช้งานเฉพาะบริการของระบบที่สำคัญๆ เท่านั้น เครือข่ายจะถูกเปิดใช้งาน

 • ไม่เริ่มต้นระบบ GUI ไม่แสดงหน้าจอต้อนรับของ Windows เมื่อเริ่มต้นการทำงาน

 • บันทึกการเริ่มต้นระบบ เก็บข้อมูลทั้งหมดจากกระบวนการเริ่มต้นระบบไว้ในแฟ้ม %SystemRoot%Ntbtlog.txt

 • การแสดงผลพื้นฐาน เมื่อเริ่มต้นระบบ ให้เปิดส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกของ Windows ในโหมด VGA ขั้นต่ำสุด ซึ่งจะโหลดโปรแกรมควบคุม VGA แบบมาตรฐานแทนที่จะโหลดโปรแกรมควบคุมการแสดงผลเฉพาะฮาร์ดแวร์การแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

 • ข้อมูลการเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ แสดงชื่อโปรแกรมควบคุมต่างๆ ขณะโหลดโปรแกรมควบคุมในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ

 • ทำให้การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบทั้งหมดเป็นแบบถาวร ไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน 'การกำหนดค่าระบบ' ตัวเลือกต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังโดยใช้ 'การกำหนดค่าระบบ' แต่คุณต้องเปลี่ยนด้วยตนเอง ด้วยตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถคืนค่าที่คุณเปลี่ยนแปลงด้วยการเลือก 'เริ่มระบบปกติ' ในแท็บ 'ทั่วไป' ได้

ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบขั้นสูง:

 • จำนวนตัวประมวลผล จำกัดจำนวนตัวประมวลผลที่ใช้ในระบบหลายตัวประมวลผล ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้ ระบบจะเริ่มต้นระบบโดยใช้จำนวนตัวประมวลผลในรายการแบบหล่นลงเท่านั้น

 • หน่วยความจำสูงสุด ระบุจำนวนหน่วยความจำจริงสูงสุดที่ใช้โดยระบบปฏิบัติการเพื่อจำลองการกำหนดค่าหน่วยความจำไม่เพียงพอ ค่าในกล่องข้อความมีหน่วยเป็นเมกะไบต์ (MB)

 • ล็อก PCI ป้องกันไม่ให้ Windows จัดสรรทรัพยากร I/O และ IRQ ในบัส PCI ใหม่ ทรัพยากร I/O และหน่วยความจำที่กำหนดโดย BIOS จะถูกเก็บไว้

 • ดีบัก เปิดใช้งานการดีบักในโหมดเคอร์เนลสำหรับการพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ Windows Driver Kit สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • การตั้งค่าดีบักส่วนกลาง ระบุการตั้งค่าการเชื่อมต่อดีบักเกอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สำหรับเคอร์เนลดีบักเกอร์เพื่อสื่อสารกับโฮสต์ของดีบักเกอร์ การเชื่อมต่อดีบักเกอร์ระหว่างโฮสต์กับคอมพิวเตอร์เป้าหมายอาจเป็นแบบอนุกรม, IEEE 1394 หรือ USB 2.0

 • ดีบักพอร์ต ระบุโดยใช้ แบบอนุกรม เป็นชนิดการเชื่อมต่อและพอร์ตอนุกรม พอร์ตเริ่มต้นคือ COM 1

 • อัตรารับส่งข้อมูล ระบุอัตรารับส่งข้อมูลที่จะใช้เมื่อเลือกพอร์ตดีบักและชนิดการเชื่อมต่อดีบักเป็นอนุกรม การตั้งค่านี้สามารถเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ค่าที่ใช้ได้สำหรับการรับส่งข้อมูลมีดังนี้ 9600, 19,200, 38,400, 57,600 และ 115,200 อัตรารับส่งข้อมูลเริ่มต้นคือ 115,200 bps

 • แชนเนล ระบุโดยใช้ 1394 เป็นชนิดการเชื่อมต่อดีบักและระบุหมายเลขสถานีที่จะใช้ ค่าสำหรับสถานีต้องเป็นจำนวนเต็มฐานสิบระหว่าง 0 ถึง 62 และต้องตรงกับหมายเลขสถานีที่ใช้โดยโฮสต์คอมพิวเตอร์ สถานีที่ระบุไม่ขึ้นอยู่กับพอร์ต 1394 จริงที่เลือกไว้บนอะแดปเตอร์ ค่าเริ่มต้นสำหรับสถานีคือ 0

 • ชื่อเป้าหมาย USB ระบุค่าสตริงที่จะใช้เมื่อชนิดดีบักเป็น USB สตริงนี้อาจเป็นค่าใดๆ ก็ได้

แท็บ

บริการ

คำอธิบาย

แสดงรายการบริการทั้งหมดที่เริ่มต้นเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน รวมทั้งสถานะปัจจุบันของบริการต่างๆ (กำลังเรียกใช้หรือหยุดทำงาน) ใช้แท็บ 'บริการ' เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานบริการแต่ละตัวเมื่อเริ่มต้นระบบ เพื่อหาสาเหตุว่าบริการใดอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเริ่มต้นระบบ

เลือก ซ่อนบริการ Microsoft ทั้งหมด เพื่อแสดงเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นเท่านั้นในรายการของบริการต่างๆ ล้างกล่องกาเครื่องหมายบริการแต่ละตัวเพื่อปิดใช้งานในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณเลือก 'เริ่มระบบตามที่กำหนด' ในแท็บ 'ทั่วไป' คุณจะต้องเลือก 'เริ่มระบบปกติ' ในแท็บ 'ทั่วไป' หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายของบริการเพื่อให้เริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อเริ่มต้นระบบ

คำเตือน  การปิดใช้งานบริการต่างๆ ที่ตามปกติจะทำงานเมื่อเริ่มต้นระบบ อาจทำให้บางโปรแกรมทำงานผิดพลาดหรือส่งผลให้เกิดความไม่เสถียรของระบบได้ อย่าปิดใช้งานบริการต่างๆ ในรายการนี้ ยกเว้นว่าคุณทราบว่าบริการเหล่านั้นไม่จำเป็นต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ การเลือก ปิดใช้งานทั้งหมด จะไม่ปิดใช้งานบริการเพื่อรักษาความปลอดภัยบางตัวของ Microsoft ที่จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการในการเริ่มต้นระบบ

แท็บ

การเริ่มต้นระบบ

คำอธิบาย

แสดงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบ รวมทั้งชื่อผู้เผยแพร่ เส้นทางไปยังแฟ้มปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีคีย์หรือทางลัดที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์นั้นทำงาน

ล้างกล่องกาเครื่องหมายรายการเริ่มต้นระบบเพื่อปิดใช้งานในครั้งต่อไปที่เริ่มต้นระบบ ถ้าคุณเลือก 'เริ่มระบบตามที่กำหนด' ในแท็บ 'ทั่วไป' คุณจะต้องเลือก 'เริ่มระบบปกติ' ในแท็บ 'ทั่วไป' หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการเริ่มต้นระบบเพื่อให้เริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อเริ่มต้นระบบ

ถ้าคุณสงสัยว่าโปรแกรมประยุกต์อาจไม่สมบูรณ์ ให้ดูที่คอลัมน์ 'คำสั่ง' เพื่อตรวจสอบเส้นทางไปยังแฟ้มปฏิบัติการ

หมายเหตุ  การปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ตามปกติจะทำงานขณะเริ่มต้นระบบ อาจทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นทำงานช้าลงหรือไม่ทำงานตามที่คาดไว้

แท็บ

เครื่องมือ

คำอธิบาย

แสดงรายการของเครื่องมือวินิจฉัยและเครื่องมือขั้นสูงอื่นๆ ที่คุณสามารถเรียกใช้งานได้โดยสะดวก

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเริ่มต้นการทำงานของ Windows ในโหมด 'เริ่มต้นการวินิจฉัย'

 1. เปิด 'การกำหนดค่าระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ การกำหนดค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป คลิก เริ่มต้นการวินิจฉัย คลิก ตกลง จากนั้นให้คลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  ถ้าเกิดปัญหาขึ้น แสดงว่าแฟ้มหรือโปรแกรมควบคุมพื้นฐานของ Windows อาจเกิดความเสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ" ใน Help and Support ของ Windows

  ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ให้ใช้โหมด 'เริ่มระบบตามที่กำหนด' เพื่อลองค้นหาปัญหาโดยการเปิดหรือปิดบริการและโปรแกรมเริ่มต้นใช้งานแต่ละตัว

เมื่อต้องการเริ่มต้นการทำงานของ Windows ในโหมด 'เริ่มระบบตามที่กำหนด'

 1. เปิด 'การกำหนดค่าระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ การกำหนดค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป คลิก เริ่มระบบตามที่กำหนด และล้างกล่องกาเครื่องหมาย โหลดบริการของระบบ และ โหลดรายการสำหรับเริ่มต้นระบบ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โหลดบริการของระบบ คลิก ตกลง แล้วคลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 4. ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่มระบบใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ (ถ้าจำเป็น)

  เมื่อต้องการระบุบริการระบบที่เป็นสาเหตุของปัญหา

  1. คลิกแท็บ บริการ คลิก ปิดใช้งานทั้งหมด เลือกกล่องกาเครื่องหมายของบริการแรกที่ปรากฏในรายการ จากนั้นให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น คุณสามารถตัดบริการแรกออกจากสาเหตุของปัญหาได้

  2. เลือกบริการแรกไว้ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายของบริการที่สอง แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  3. ทำตามกระบวนการนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ ถ้าคุณไม่สามารถสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ได้ คุณสามารถตัดบริการระบบออกจากสาเหตุของปัญหา ให้ดำเนินงานต่อไปนี้

  เมื่อต้องการระบุรายการเริ่มต้นระบบที่เป็นสาเหตุของปัญหา

  1. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย โหลดรายการสำหรับเริ่มต้นระบบ

  2. คลิกแท็บ การเริ่มต้นระบบ คลิก ปิดใช้งานทั้งหมด แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการเริ่มต้นระบบรายการแรกที่ปรากฏ และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น คุณสามารถตัดรายการเริ่มต้นระบบรายการแรกออกจากสาเหตุของปัญหา

  3. เลือกรายการเริ่มต้นรายการแรกไว้ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการเริ่มต้นรายการที่สอง แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ทำตามกระบวนการนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ให้ไปที่ เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT