โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ปมีวิธีการที่แตกต่างกันในการจัดระเบียบคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกันคือวิธีจัดการคอมพิวเตอร์และทรัพยากรอื่นๆ บนเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บนเครือข่ายต้องเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บนเครือข่ายในบ้านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโฮมกรุ๊ปได้ แต่ไม่จำเป็น

คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายในบ้านมักเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ปและอาจเป็นส่วนหนึ่งของโฮมกรุ๊ป ส่วนคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายในที่ทำงานมักเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน

หมายเหตุ

 • โฮมกรุ๊ปไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2.

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมนหรือไม่

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ เวิร์กกรุ๊ป คุณจะเห็นคำว่า "เวิร์กกรุ๊ป" หรือ "โดเมน" แล้วตามด้วยชื่อ

  รูปภาพของ 'การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ เวิร์กกรุ๊ป'
  การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ เวิร์กกรุ๊ป

เมื่อต้องการทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของโฮมกรุ๊ปหรือไม่

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. ถ้าคุณเห็นคำว่า "เข้าร่วม" ถัดจากโฮมกรุ๊ป แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของโฮมกรุ๊ป

  รูปภาพของพื้นที่สถานะของ 'โฮมกรุ๊ป' ใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
  พื้นที่สถานะของโฮมกรุ๊ปใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'

ในเวิร์กกรุ๊ป

 • คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่ในระดับเดียวกันคือ ไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่ควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

 • คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีชุดของบัญชีผู้ใช้อยู่หนึ่งชุด เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

 • โดยปกติแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ไม่เกินยี่สิบเครื่อง

 • เวิร์กกรุ๊ปไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องอยู่บนเครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายย่อยเดียวกัน

ในโฮมกรุ๊ป

 • คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายในบ้านจะต้องเป็นของเวิร์กกรุ๊ป แต่ก็อาจเป็นของโฮมกรุ๊ปด้วย โฮมกรุ๊ปทำให้สามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นในเครือข่ายในบ้านได้ง่ายขึ้น

 • โฮมกรุ๊ปได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แต่คุณจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านเพียงครั้งเดียวเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์ของคุณในโฮมกรุ๊ป

ในโดเมน

 • คอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องจะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะใช้เซิร์ฟเวอร์ในการควบคุมความปลอดภัยและการให้สิทธิต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนโดเมน ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้โดเมนจะต้องใส่รหัสผ่านหรือข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ทุกครั้งที่เข้าถึงโดเมน

 • ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้บนโดเมน คุณสามารถเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้บนโดเมนดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

 • คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ได้อย่างจำกัดเพราะผู้ดูแลระบบเครือข่ายมักต้องการรับรองถึงความสอดคล้องตรงกันระหว่างคอมพิวเตอร์

 • โดเมนหนึ่งสามารถมีคอมพิวเตอร์ได้หลายพันเครื่อง

 • คอมพิวเตอร์เหล่านี้อาจอยู่บนเครือข่ายท้องถิ่นคนละเครือข่ายกันได้