เหตุใดฉันจึงไม่สามารถพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ในโฮมกรุ๊ปของฉันได้

มีหลายสาเหตุที่คุณอาจไม่สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปได้ดังต่อไปนี้

  • เครื่องพิมพ์ปิดอยู่

  • คอมพิวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อนั้นปิดอยู่ อยู่ในโหมดสลีป ไฮเบอร์เนต หรือออกจากโฮมกรุ๊ปแล้ว

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

  • สมาชิกอื่นของโฮมกรุ๊ปหยุดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  • การค้นพบเครือข่ายอาจปิดอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์มีการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่แบบ USB และต้องใช้ร่วมกันโดยใช้ 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม'

  • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์มีการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง เครื่องพิมพ์ต้องใช้โปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับชนิดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ (ทำงานบน x86 หรือ x64) โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์หลายตัวสามารถดาวน์โหลดได้โดยอัตโนมัติจาก Windows Update การดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจาก Windows Update อาจใช้เวลาถึง 30 นาที โปรแกรมควบคุมมีในเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับ Windows 7

ถ้าคุณยังไม่สามารถเข้าถึงหรือพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ในโฮมกรุ๊ปของคุณ แสดงว่าอาจมีปัญหา กับเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย (‍รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานของคุณ แล้วคลิก แก้ไขปัญหา

บางครั้งการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือการออกจากโฮมกรุ๊ปแล้วเข้าร่วมใหม่ อาจช่วยให้คุณเข้าถึงเครื่องพิมพ์ในโฮมกรุ๊ปได้