Theo dõi những trang web bạn thường truy cập bằng cách lưu chúng làm ưa chuộng trong Internet Explorer. Ưa chuộng được chia sẻ giữa Internet Explorer và Internet Explorer cho bàn làm việc, do đó bạn có thể xem, thêm, và tổ chức các ưa chuộng từ thanh địa chỉ và danh sách ưa chuộng truyền thống trong Internet Explorer dành cho bàn làm việc.

Thêm ưa chuộng

Nếu bạn đang truy cập một trang web và muốn đặt nó làm ưa chuộng, trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải để mở lệnh ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng Nút Ưa chuộng, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm vào Ưa chuộng Thêm vào Ưa chuộng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm. Bạn cũng có thể lưu một ưa chuộng bằng cách nhấn Ctrl+D.

Hoặc, trong trình duyệt bàn làm việc, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng bên cạnh thanh địa chỉ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm vào Ưa chuộng.

Xem ưa chuộng của bạn

Để xem ưa chuộng của bạn, trượt nhanh lên để mở lệnh ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng Nút Ưa chuộng. Nếu bạn tổ chức ưa chuộng vào các thư mục, gõ nhẹ hoặc bấm menu thả xuống Ưa chuộng và chọn một thư mục để xem nó. Gõ nhẹ hoặc bấm bất kỳ ưa chuộng nào để đi tới trang đó.

Trong bàn làm việc, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng bên cạnh thanh địa chỉ để xem các ưa chuộng. Gõ nhẹ hoặc bấm bất kỳ ưa chuộng nào để đi tới trang đó.

Hiển thị tất cả

Tổ chức các ưa chuộng của bạn với các thư mục

Tổ chức các ưa chuộng vào những thư mục giúp theo dõi chúng dễ dàng hơn. Ví dụ, nhóm những trang tin tức vào thư mục "Tin tức hàng ngày", hoặc các trang mua sắm vào "Những cửa hàng của tôi".

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới để mở lệnh ứng dụng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng Nút Ưa chuộng.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm vào Ưa chuộng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thư mục mới.
 4. Nhập tên cho thư mục của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tạo.

Lần tới khi bạn thêm một ưa chuộng, chọn thư mục này (hoặc một thư mục khác) từ menu thả xuống trước khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.

Tạo thư mục mới trong bàn làm việc

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng bên cạnh thanh địa chỉ.

 3. Từ menu thả xuống, gõ nhẹ hoặc bấm Tổ chức ưa chuộng.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thư mục mới, sau đó nhập tên cho thư mục mới.

 5. Kéo các ưa chuộng đã lưu vào thư mục mới.

  Bạn cũng có thể Đổi tên, Tổ chức lại và Xoá các ưa chuộng hoặc thư mục từ hộp thoại Tổ chức Ưa chuộng.

Sắp xếp ưa chuộng theo thứ tự bảng chữ cái

Mở bàn làm việc, gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào bất kỳ ưa chuộng hoặc thư mục nào, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Sắp xếp theo tên.

Xuất ưa chuộng

Nếu bạn sử dụng Internet Explorer trên nhiều hơn một PC, bạn có thể xuất ưa chuộng từ một PC rồi nhập chúng vào một máy khác.

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng.

 3. Từ menu thả xuống, gõ nhẹ hoặc bấm Nhập và xuất.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt Nhập/Xuất chọn Xuất tới tệp, sau đó gõ nhẹ và bấm Tiếp theo.

 5. Chọn Ưa chuộng (và bất kỳ thiết đặt nào khác) mà bạn muốn xuất, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 6. Chọn thư mục chứa các ưa chuộng mà bạn muốn xuất, sau đó gõ nhẹ và bấm Tiếp theo. Internet Explorer tự động xuất tất cả các thư mục con.

 7. Theo mặc định, Internet Explorer tạo một tệp gọi là bookmark.htm trong thư mục Tài liệu của bạn. Nếu bạn muốn lưu những ưa chuộng đã xuất tới một nơi ngoài Tài liệu (như lưu vào đĩa hay ổ đĩa flash), gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt, sau đó chọn một ổ đĩa khác. Nhấn hoặc bấm Lưu.

 8. Gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất.

Nhập ưa chuộng

Nhập ưa chuộng từ một PC vào một máy khác.

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng.

 3. Từ menu thả xuống, gõ nhẹ hoặc bấm Nhập và xuất.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt Nhập/Xuất, chọn Nhập từ một tệp, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 5. Chọn Ưa chuộng (và bất kỳ thiết đặt nào khác) mà bạn muốn nhập, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 6. Theo mặc định, Internet Explorer nhập từ một tệp gọi là bookmark.htm trong thư mục Tài liệu của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo để nhập tệp mặc định hoặc yêu cầu Internet Explorer nhập các ưa chuộng từ một nơi khác. Gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt và chọn một tệp hoặc gõ vị trí và tên tệp để nhập. Gõ nhẹ hay bấm Tiếp theo.

 7. Chọn thư mục bạn muốn lưu các ưa chuộng đã nhập vào, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Nhập.

 8. Gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất.Bạn cần được trợ giúp thêm?