Thiết lập các trang chủ để mỗi lần bạn mở Internet Explorer những trang bạn hay ghé thăm nhất sẽ mở và chờ đợi bạn.

Để thêm hoặc thay đổi các trang chủ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Đi tới trang mà bạn muốn đặt làm trang chủ.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, và dưới Trang chủ, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chỉnh.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm trang hiện tại, sửa URL nếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thêm để đặt trang này thành một trong các trang chủ của bạn.

Lần tới bạn mở phiên duyệt mới, trang này và bất kỳ trang nào khác mà bạn thiết đặt là các trang chủ sẽ tự động tải.

Để thêm hoặc thay đổi trang chủ ở bàn làm việc

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Chung, dưới Trang chủ, nhập URL của trang bạn muốn đặt làm trang chủ. Bạn có thể thêm nhiều hơn một URL, hoặc thêm trang mà bạn đang xem bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Dùng trang hiện tại. Nếu bạn thêm nhiều hơn một URL, đặt từng URL vào dòng của nó.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấmÁp dụng, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK. Lần tới bạn mở phiên duyệt hoặc cửa sổ mới (hoặc gõ nhẹ hoặc bấm nút Trang chủ), các trang chủ của bạn sẽ được tải tự động.

Ghi chú

 • Trang chủ của bạn sẽ chỉ hiện ra khi bạn mở phiên duyệt mới hoặc cửa sổ mới, hoặc khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm nút Trang chủ trong Internet Explorer đối với bàn làm việc.

 • Nếu bạn thêm một trang làm trang chủ trong Internet Explorer đối với bàn làm việc, nó sẽ được thêm vào Internet Explorer được mở từ Màn hình bắt đầu, và ngược lại.Bạn cần được trợ giúp thêm?