Internet Explorer được mở từ Màn hình bắt đầu được thiết kế để mang đến trải nhiệm bổ trợ miễn phí. Các phần bổ trợ, như Java, chỉ hoạt động trong Internet Explorer cho màn hình nền. Tìm hiểu thêm về phần bổ trợ và Internet Explorer

Để cài đặt Java cho Internet Explorer trong màn hình nền

  1. Mở màn hình nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

  2. Đi tới Java.com.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Tải xuống Java miễn phí, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đồng ý và Bắt đầu Tải xuống Miễn phí. Nếu được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hay xác nhận, hãy gõ mật khẩu hay xác nhận.

  4. Trên thanh thông báo, gõ nhẹ hoặc bấm Chạy. Nếu được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hay xác nhận, hãy gõ mật khẩu hay xác nhận.

  5. Gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.

Nếu bạn gặp phải vấn đề về cài đặt hoặc sử dụng Java, tìm câu trả lời trong Trung tâm Trợ giúp Java .

Ghi chú

  • Trong Windows RT, Java và các bổ trợ khác không được hỗ trợ bởi Internet Explorer hoặc Internet Explorer trong màn hình nền.Bạn cần được trợ giúp thêm?