Để in trang web sử dụng Internet Explorer, bấm nút Công cụ Nút Công cụ, chọn In, rồi bấm in. Bạn cũng có thể xem trang web được in sẽ trông như thế nào bằng cách chọn Xem trước trang in. Hoặc in trang bằng cách nhấn Crtl+P.

Để chỉ in hình ảnh của trang web (không phải toàn bộ trang web), bấm chuột phải vào hình ảnh rồi chọn In. Trong hộp thoại In, bấm lại In.Bạn cần được trợ giúp thêm?