Thay đổi thiết đặt chia sẻ cho ứng dụng và tài khoản

Nếu bạn đã kết nối tài khoản Microsoft của bạn với tài khoản khác như Facebook, LinkedIn, hoặc Twitter, bạn có thể chọn thông tin bạn muốn được chia sẻ giữa hai tài khoản. Ví dụ, nếu bạn kết nối một tài khoản Facebook, bạn có thể chọn để hiển thị thông tin như địa chỉ email và sinh nhật của danh bạ Facebook trong Windows RT 8.1 và các ứng dụng như Windows 8.1 Thư, Mọi người và Lịch.

Microsoft sẽ không chia sẻ thông tin liên kết với tài khoản Microsoft mà không được phép của bạn.

Để xem hoặc thay đổi thiết đặt chia sẻ cho một tài khoản mà bạn đã thêm vào

  1. Đi tới trang web Microsoft tài khoản và đăng nhập.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền hạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý tài khoản.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa kế bên tài khoản bạn muốn xem lại.

  4. Xem lại thiết đặt, thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu hoặc Kết nối.

Để biết thông tin về cách tạo một tài khoản Microsoft và kết nối nó với các tài khoản khác mà bạn dùng trên trang web, xem Tạo một tài khoản người dùng và Cách thêm một tài khoản vào tài khoản Microsoft của bạn

Cần thêm trợ giúp?