Kết nối tài khoản Microsoft vào tài khoản miền của bạn

Bạn có thể kết nối tài khoản Microsoft vào tài khoản miền của bạn và đồng bộ thiết đặt và tùy chọn giữ chúng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng tài khoản miền tại nơi làm việc, bạn có thể kết nối tài khoản Microsoft vào tài khoản miền và nhìn thấy cùng hình nền, thiết đặt ứng dụng, lịch sử trình duyệt và ưa thích cùng với các thiết đặt tài khoản Microsoft khác mà bạn nhìn thấy trên PC tại nhà. Bạn cũng sẽ có thể sử dụng các dịch vụ tài khoản Microsoft từ PC miền của bạn mà không cần đăng nhập vào từng dịch vụ.

Để kết nối tài khoản Microsoft của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Người dùng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối tài khoản Microsoft của bạn.

 4. Chọn thiết đặt từ tài khoản Microsoft mà bạn muốn đồng bộ với tài khoản miền rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 5. Nhập địa chỉ email bạn sử dụng làm tài khoản Microsoft rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

  Nếu bạn đã có tài khoản Microsoft, gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới, rồi làm theo hướng dẫn.

 6. Nhập mật khẩu cho tài khoản Microsoft rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 7. Thêm thông tin kiểm chứng bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất.

Ghi chú

 • Tài khoản miền hoặc thiết đặt Chính sách Nhóm của bạn có thể không cho phép bạn kết nối tài khoản Microsoft hoặc đồng bộ một số thiết đặt. Để biết thêm thông tin, xin kiểm tra với người quản trị hệ thống của bạn.

 • Bạn có thể ngắt kết nối tài khoản Microsoft khỏi tài khoản miền của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn. Trong thiết đặt PC, đi tới Người dùng, gõ nhẹ hoặc bấm Ngắt kết nối, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất.

 • Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tài khoản người dùng, xem Tạo tài khoản người dùng hoặc Which user account is right for me?

Cần thêm trợ giúp?