Làm cách nào thay thế tất cả thông tin bảo mật của tôi?

Nhóm tài khoản Microsoft sẽ thỉnh thoảng yêu cầu bạn kiểm chứng tài khoản của mình. Chúng tôi thực hiện điều này để giúp chống tin tặc truy cập vào thông tin nhạy cảm của bạn bằng cách giả vờ là bạn. Nhưng nếu tất cả thông tin của bạn sai hoặc cũ—ví dụ, nếu bạn không còn sử dụng bất kỳ số điện thoại hay địa chỉ email thay thế có liên kết với tài khoản của bạn—bạn cần xóa thông tin cũ và cập nhật tài khoản.

  1. Đến Trang thông tin bảo mật và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Nếu bạn được nhắc nhập mã bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm Sử dụng tùy chọn kiểm chứng khác.

  3. Chọn Tôi không có các thông tin này nữa từ danh sách thả xuống, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm và kiểm chứng thông tin bảo mật mới.

Lưu ý quan trọng

  • Xin lưu ý rằng chúng tôi không xóa hoàn toàn bất kỳ thông tin cũ nào của bạn trong vòng 30 ngày và bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình bằng thông tin mới cho đến khi qua hết 30 ngày. Chúng tôi rất tiếc nếu gây ra bất kỳ bất tiện nào cho bạn nhưng khoảng thời gian chờ này giúp ngăn tin tặc cập nhật thông tin bảo mật và lấy quyền truy cập vào tài khoản của bạn mà bạn không biết được.