Làm cách nào để thay thế thông tin bảo mật của tôi?

Để thay thế thông tin bảo mật của bạn

  1. Truy cập Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Nếu bạn được yêu cầu nhập mã bảo mật để tiếp tục và bạn không thể nhập mã đó, hãy chọn Tôi không có bất kỳ mã nào hoặc Tôi không thể xác minh tài khoản của mình từ danh sách thả xuống rồi làm theo hướng dẫn.

  3. Nếu bạn không được yêu cầu nhập mã bảo mật, bạn sẽ thấy thông tin bảo mật của mình bên dưới Thông tin bảo mật giúp tài khoản của bạn an toàn. Chọn Xóa cho mọi thông tin bạn muốn xóa và thêm thông tin bảo mật mới khi được nhắc.

Khi bạn xóa tất cả thông tin bảo mật của mình, sẽ có thời gian chờ đợi 30 ngày, trong thời gian này chúng tôi giúp bảo vệ các phần nhạy cảm trong tài khoản của bạn để không ai có thể thay đổi cài đặt bảo mật hoặc sử dụng tùy chọn thanh toán của bạn. Bạn có thể sử dụng email, Skype, OneDrive và các thiết bị như thường lệ, tuy nhiên nếu bạn đã bật xác minh hai bước, thì bạn cần phải sử dụng thiết bị tin cậy hoặc mật khẩu ứng dụng bạn đã thiết lập cho các thiết bị của mình.

Sau 30 ngày chờ đợi, bạn sẽ được thông báo rằng khoảng thời gian chờ đã kết thúc và đã đến lúc nhập thông tin bảo mật mới.

Cần thêm trợ giúp?