Sử dụng An toàn Gia đình với Windows Store

Tìm hiểu cách sử dụng An toàn Gia đình để đặt mức xếp loại theo nội dung và độ tuổi cho các trò chơi và ứng dụng mà con bạn có thể xem và cài đặt từ Windows Store. Bạn cũng có thể cho phép hoặc chặn các ứng dụng và trò chơi cụ thể.

Để biết thông tin về cách thiết lập một tài khoản cho con bạn hoặc cách đặt thiết đặt An toàn Gia đình cho một tài khoản có sẵn, xem Thiết lập các tính năng dành cho gia đình.

Cần thêm trợ giúp?