Sử dụng An toàn Gia đình với Cửa hàng Windows

Bạn có thể dùng chế độ An toàn Gia đình để lập mức xếp loại dựa trên nội dung hoặc độ tuổi cho các trò chơi và ứng dụng mà con bạn có thể thấy và cài đặt từ Cửa hàng Windows. Bạn cũng có thể cho phép hoặc chặn các ứng dụng và trò chơi cụ thể.

Để biết thông tin về cách thiết lập một tài khoản cho con bạn hoặc cách đặt thiết đặt An toàn Gia đình cho một tài khoản có sẵn, xem Thiết lập An toàn Gia đình.