Cách thêm một tài khoản vào tài khoản Microsoft của bạn

Nếu bạn có một tài khoản với dịch vụ web như Facebook, LinkedIn, hoặc Twitter, bạn có thể thêm nó vào tài khoản Microsoft của mình. Thao tác này sẽ kết nối hai tài khoản lại với nhau và cho phép một số thông tin cụ thể được chia sẻ giữa chúng để bạn có thể sử dụng trong các ứng dụng của mình và ở những nơi khác khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Ví dụ, nếu bạn thêm một tài khoản có chứa thông tin liên hệ của bạn bè, bạn có thể chọn hiển thị thông tin đó trong ứng dụng Thư và Mọi người. Microsoft sẽ không chia sẻ thông tin liên kết với tài khoản Microsoft mà không được phép của bạn.

Thêm một tài khoản vào tài khoản Microsoft của bạn.

  1. Đi tới trang web Tổng quan tài khoản Microsoft và đăng nhập.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản mà bạn muốn thêm rồi làm theo hướng dẫn:

Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản mà bạn đang thêm vào, và quyết định những loại thông tin gì mà bạn muốn chia sẻ giữa các tài khoản của mình.

Loại bỏ một tài khoản khỏi tài khoản Microsoft của bạn.

  1. Đi tới trang web Tổng quan tài khoản Microsoft và đăng nhập.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền hạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý tài khoản. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả tài khoản mà bạn đã thêm vào tài khoản Microsoft của bạn.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa kế bên tài khoản bạn muốn loại bỏ.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ hoàn toàn kết nối này.

Để xem video về cách thay đổi thiết đặt chia sẻ cho một tài khoản mà bạn đã thêm vào tài khoản Microsoft của mình, hãy xem Thay đổi thiết đặt chia sẻ cho ứng dụng và tài khoản.

Cần thêm trợ giúp?