Bạn có thể dùng Windows Media Player để sao chép nhạc, video và hình ảnh từ Thư viện Player vào một thiết bị di động như một máy phát MP3 tương thích. Đây được gọi là "đồng bộ hóa," hay "đồng bộ."

Bạn có thể đồng bộ các khoản mục vào một thiết bị một cách tự động hay thủ công. Khi bạn kết nối một thiết bị với PC của bạn lần đầu tiên, Windows Media Player chọn phương pháp đồng bộ tối ưu nhất cho thiết bị của bạn, phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ và kích thước của Thư viện Player của bạn. Bạn luôn luôn có thể chọn một phương pháp đồng bộ khác.

Để bắt đầu, làm theo những bước sau:

  1. Kết nối thiết bị vào PC và bật nó lên.

  2. Mở Windows Media Player rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn thành để đồng bộ tự động, hay là gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn thành rồi gõ nhẹ hoặc bấm tab Đồng bộ để chọn tệp một cách thủ công.

Bạn có thể thử nghiệm với nhiều tùy chọn đồng bộ. Để thấy chúng, làm theo các bước sau:

  1. Kết nối thiết bị vào PC và bật nó lên.

  2. Trong Thư viện Player, gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Đồng bộ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Tùy chọn đồng bộNút tùy chọn đồng bộ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập đồng bộ.
Hiển thị tất cả

Thông tin về tự động đồng bộ

Nếu dung lượng lưu trữ của thiết bị của bạn lớn hơn 4 gigabyte (GB), và toàn bộ Thư viện Player của bạn có thể đặt vừa trên thiết bị, Windows Media Player sẽ tự động đồng bộ trừ khi bạn chọn đồng bộ thủ công. Nếu bạn giữ tùy chọn đồng bộ tự động, bạn có thể chọn tệp để đồng bộ hoặc bạn có thể sao chép toàn bộ Thư viện Player vào thiết bị.

Mỗi lần bạn kết nối thiết bị vào PC của mình trong khi Windows Media Player đang chạy, Player sẽ tự động cập nhật nội dung của thiết bị để phản chiếu nội dung của Thư viện Player.

Ví dụ, nếu bạn sao một CD vào Thư viện Player của bạn, an-bum đó sẽ tự động được sao chép vào thiết bị của bạn trong lần tiếp theo bạn kết nối nó vào PC. Tương tự, nếu bạn xóa các khoản mục khỏi Thư viện Player, những khoản mục này cũng sẽ bị xóa bỏ khỏi thiết bị của bạn vào lần tiếp theo bạn kết nối nó vào PC.

Thậm chí nếu thiết bị của bạn được thiết lập đồng bộ một cách tự động, bạn vẫn có thể chọn những khoản mục nào sẽ được tự động đồng bộ.

Thông tin về đồng bộ thủ công

Nếu dung lượng lưu trữ của thiết bị của bạn ít hơn 4 gigabyte (GB) hoặc nếu toàn bộ Thư viện Player của bạn không thể đặt vừa trên thiết bị, Windows Media Player sẽ đồng bộ thủ công. Bạn sẽ cần làm theo một vài bước mỗi lần bạn muốn thêm vào hoặc bớt các khoản mục ra khỏi thiết bị.