Mở khóa hoặc bỏ chặn thiết bị băng rộng di động của bạn

Đây là những gì cần làm nếu thiết bị băng rộng di động của bạn bị khóa hoặc bị chặn.

Để mở khóa một thiết bị băng rộng di động

Nếu thiết bị băng rộng di động của bạn có mã PIN, thiết bị sẽ bị khóa tự động khi bạn tắt PC, hãy chọn chế độ ngủ đông hoặc tháo thiết bị khỏi PC. Vào lần khởi động PC tiếp theo, hãy bắt đầu lại từ chế độ ngủ đông hoặc đưa thiết bị vào, trạng thái sẽ hiện dòng Thiết bị đã bị khóa. Làm theo các bước sau để mở khóa:

  1. View a list of available networks by swiping in from the right edge of the screen, tapping Settings (or if you're using a mouse, pointing to the upper-right corner of the screen, moving the mouse pointer down, and then clicking Settings), and then tapping or clicking the network icon (Wireless network icon or Wired network icon).

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của kết nối băng rộng di động rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối.

  3. Nhập mã PIN rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để bỏ chặn thiết bị băng rộng di động

Khi một thiết bị băng rộng di động bị chặn, bạn không thể mở khóa bằng mã PIN. Trạng thái của thiết bị sẽ hiện dòng Bị chặn. Để bỏ chặn thiết bị, bạn phải nhập mã bỏ chặn (thường gọi là mã PUK) mà bạn nhận từ nhà cung cấp dịch vụ băng rộng di động. Bạn cũng cần phải tạo một mã PIN mới trong quá trình bỏ chặn. Làm theo các bước sau để bỏ chặn thiết bị của bạn:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm tên mạng băng rộng di động.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Bỏ mã PIN.

  4. Nhập mã bỏ chặn (PUK), nhập và kiểm chứng mã PIN mới rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất.

Bạn cần được trợ giúp thêm?