Những việc bạn có thể thực hiện với nhóm

Groups have some great features to help members stay organized and up to date.

  • Group calendar. Keep track of important events and dates using a calendar everyone in the group can share.

  • Share photos and documents. Share pictures and other files with members.

  • Stay in touch. Send messages to everyone in the group using the group email address, or have group chats with other members using Messenger.

Đi đến Nhóm


Tài nguyên khác

Cần thêm trợ giúp?
Đặt câu hỏi trong diễn đàn Nhóm

Bạn có ý tưởng dành cho Nhóm?
Gửi phản hồi cho chúng tôi