Xuất bản phim trong Trình làm phim lên web

Sau khi sửa xong dự án trong Trình làm phim, bạn có thể chia sẻ phim với gia đình và bạn bè bằng cách xuất bản phim lên web. Bạn cũng có thể cài đặt thêm các trình bổ sung xuất bản cho phép bạn xuất bản phim lên các trang web phổ biến trong khi bạn ở trong Trình làm phim.

Hiển thị tất cả

Để xuất bản phim lên web từ Trình làm phim

  1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm vào trang web bạn muốn xuất bản phim.

  2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi làm theo các bước để xuất bản phim.

Để thêm trình bổ sung vào Trình làm phim

  1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm vào nút Thêm, rồi bấm Thêm trình bổ sung.

  2. Làm theo hướng dẫn để tải xuống và cài đặt trình bổ sung xuất bản.

Để xuất bản phim lên trang web bằng trình bổ sung

  1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm vào trình bổ sung cho trang web nơi bạn muốn xuất bản phim.

  2. Làm theo hướng dẫn để xuất bản phim lên trang web đó.

Bạn cần được trợ giúp thêm?