Làm cách nào để thay đổi loại tệp của ảnh?

Photo Gallery can display digital photos from cameras and scanners, but it can't display photos that use some file types. You can't edit all the file types that Photo Gallery can display.

To view or edit a photo that Photo Gallery can't display, you can change the photo's file type to a format that Photo Gallery can display or edit. We recommend that you use the JPEG file type.

  1. Open Photo Gallery by clicking the Start buttonThe Start button. In the search box, type Photo Gallery, and then, in the list of results, click Photo Gallery.
  2. Double-click the photo that you want to edit.

  3. Click Edit, click Make a copy, select a file type, and then click Save.


Tài nguyên khác

Cần thêm trợ giúp?
Đặt câu hỏi của bạn trong các diễn đàn

Bạn có ý tưởng dành cho Phòng Ảnh?
Gửi phản hồi cho chúng tôi