Nhập ảnh vào Phòng Ảnh

Bạn có thể thêm ảnh vào Phòng Ảnh bằng cách nhập ảnh từ máy ảnh, điện thoại hoặc thiết bị khác, CD hoặc DVD. Ảnh đã nhập được lưu vào thư mục Ảnh của tôi. Bạn cũng có thể thêm ảnh từ một album trên OneDrive hoặc từ một vị trí khác trên PC của bạn.

Để nhập ảnh từ máy ảnh, điện thoại hoặc thiết bị khác, CD hoặc DVD

 1. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được bật và được kết nối với PC, hoặc đĩa đã được cài vào ổ đĩa CD hoặc DVD trên PC của bạn.

 2. Mở Phòng Ảnh.

 3. Bấm tab Trang chủ, rồi bấm Nhập.

 4. Trong hộp thoại Nhập Ảnh và Video, bấm vào thiết bị bạn muốn sử dụng, sau đó bấm Nhập. Nếu bạn đang nhập từ CD hoặc DVD, chọn ổ đĩa CD hoặc DVD.

 5. Bấm Tùy chọn khác để chọn các tùy chọn bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như nơi lưu tệp và định dạng nào sẽ sử dụng cho tên thư mục và tên tệp.

 6. Bấm vào một trong hai tùy chọn sau: Xem xét, sắp xếp và nhóm các mục để nhập hoặc Nhập tất cả mục mới ngay bây giờ.

Hiển thị tất cả

Xem xét, sắp xếp và nhóm các mục để nhập

 1. Bấm Xem xét, sắp xếp và nhóm các mục để nhập sau đó bấm Tiếp theo.

 2. Xác định, chọn và đặt tên các nhóm mà bạn muốn nhập:

  • Ảnh tự động được nhóm theo thời gian chụp. Để thay đổi khoảng thời gian dùng để xác định nhóm, ở cuối cửa sổ, di chuyển thanh trượt Điều chỉnh nhóm.

  • Để chọn các nhóm ảnh nào sẽ nhập, bên cạnh mỗi nhóm, chọn hộp kiểm.

  • Để xem tất cả ảnh trong một nhóm, bên cạnh nhóm, bấm Xem tất cả các mục. Nếu bạn không muốn nhập tất cả ảnh trong nhóm, hãy xóa các hộp kiểm cho những ảnh bạn không muốn nhập.

  • Đối với từng nhóm ảnh bạn muốn nhập, bấm Nhập tên, rồi nhập tên cho nhóm.

  • Để gắn thẻ cho một nhóm, bên cạnh nhóm đó, bấm Thêm thẻ, nhập một hoặc nhiều thẻ phân tách bằng dấu chấm phảy, rồi nhấn Enter.

  Bấm Nhập. Mỗi nhóm ảnh được lưu vào một thư mục riêng.

Nhập tất cả các mục mới ngay bây giờ

 1. Bấm Nhập tất cả các mục mới ngay bây giờ, rồi nhập tên cho ảnh hoặc video.

 2. Để gắn thẻ cho nhóm ảnh mà bạn đang nhập, bấm Thêm thẻ, nhập một hoặc nhiều thẻ được phân tách bằng dấu chấm phảy, rồi nhấn Enter.

 3. Bấm Nhập.

Để thêm các thư mục ảnh khác vào Phòng Ảnh (ví dụ: từ OneDrive hoặc từ một vị trí khác trên PC của bạn)

 1. Bấm Tệp rồi bấm Bao gồm thư mục.

 2. Bấm Thêm, rồi chọn thư mục bạn muốn thêm vào Phòng Ảnh.

 3. Bấm Bao gồm thư mục rồi bấm OK.

Lưu ý

 • Khi bạn xóa ảnh khỏi máy ảnh hoặc thiết bị khác, có thể bạn muốn sao chép chúng sang đĩa DVD hoặc CD có thể ghi, ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc một dịch vụ lưu trữ tệp trên Internet để bạn có một bản sao lưu.

Bạn cần được trợ giúp thêm?