Làm cách nào để hoàn tác các thay đổi cho một ảnh trong Phòng Ảnh?

With Photo Gallery you can undo changes you make to your photos so they look like they did when you first imported them. When you edit a photo, the original photo isn't visible in the gallery. To see both the original and edited versions of your photo, you'll need to make a copy of the original photo before you edit it.

If you have difficulty finding your edited photos, see Find recently edited photos in Photo Gallery.

Hiển thị tất cả

To undo changes you’ve made to a photo in Photo Gallery

  1. Open Photo Gallery by clicking the Start button The Start button. In the search box, type Photo Gallery, and then, in the list of results, click Photo Gallery.
  2. Select the photo or photos that you want to remove changes from and on the Edit tab, click Revert to original.

To make a copy of a photo in Photo Gallery

  1. Open Photo Gallery by clicking the Start button The Start button. In the search box, type Photo Gallery, and then, in the list of results, click Photo Gallery.
  2. Double-click the photo you want to make a copy of to open it.

  3. On the Edit tab, in the Manage group, click Make a copy.

  4. Name the copy of the photo and click Save. The copy you just made will appear in the gallery.


Tài nguyên khác

Cần thêm trợ giúp?
Đặt câu hỏi của bạn trong các diễn đàn

Bạn có ý tưởng dành cho Phòng Ảnh?
Gửi phản hồi cho chúng tôi