Chia sẻ và xuất bản ảnh từ Phòng Ảnh

Nếu bạn đã cài đặt chương trình email trên PC, bạn có thể chia sẻ ảnh và video cũng như gửi tệp đính kèm email từ Phòng Ảnh. Nếu bạn đã cài đặt Mail làm chương trình email mặc định và có ít nhất một tài khoản email được định cấu hình trên đó, bạn có thể gửi ảnh từ Phòng Ảnh bằng cách sử dụng tính năng email ảnh. Email ảnh cho phép bạn chia sẻ nhiều ảnh hơn việc chia sẻ ảnh dưới dạng tệp đính kèm email, vì ảnh bạn gửi được tải lên OneDrive chứ không phải tới hộp thư đến của người nhận.

Bạn cũng có thể xuất bản ảnh và video từ Phòng Ảnh vào blog hoặc lên các trang web như Facebook và YouTube.

Hiển thị tất cả

Để chia sẻ ảnh hoặc video dưới dạng tệp đính kèm email từ Phòng Ảnh

 1. Mở Phòng Ảnh, sau đó chọn các ảnh hoặc video bạn muốn gửi qua email.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm Email.

 3. Chọn kích thước cho ảnh, rồi bấm Đính kèm.

Để chia sẻ ảnh qua email từ Phòng Ảnh (bạn phải cài đặt Mail làm chương trình email mặc định và có ít nhất một tài khoản email được định cấu hình trên đó)

 1. Mở Phòng Ảnh và chọn các ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ bằng tính năng email ảnh.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chia sẻ, bấm Email ảnh.

 3. Chọn Gửi ảnh dưới dạng tệp đính kèm, chọn kích thước cho ảnh rồi bấm Đính kèm.

Để xuất bản ảnh và video lên blog hoặc trang web

 1. Mở Phòng Ảnh.

 2. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn xuất bản, rồi bấm vào tab Tạo.

 3. Thực hiện một trong các bước sau:

  • Để xuất bản ảnh và video lên blog, trong nhóm Chia sẻ, bấm Bài đăng blog.

  • Để xuất bản ảnh và video lên trang web, trong nhóm Xuất bản, chọn trang đích xuất bản rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để thêm trang đích xuất bản khác vào nhóm Chia sẻ, bấm Thêm trình bổ sung, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cần được trợ giúp thêm?