Tài khoản Microsoft là gì?

Xem video về tài khoản Microsoft là gì. (Để xem phụ đề ở ngôn ngữ của bạn, nhấn hoặc bấm nút Phụ đề chi tiết Nút Phụ đề Chi tiết.)

"Tài khoản Microsoft" là tên mới cho nội dung từng được gọi là "Windows Live ID." Tài khoản Microsoft của bạn là kết hợp giữa địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào các dịch vụ như Outlook.com, OneDrive, Windows Phone hoặc Xbox LIVE. Nếu bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào các dịch vụ này hoặc dịch vụ khác, bạn đã có tài khoản Microsoft—nhưng bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản mới vào mọi thời điểm.

Theo thời gian, tất cả dịch vụ Microsoft sẽ được chuyển từ tên cũ sang tên mới. Bạn có thể tiếp tục thấy đề cập đến "Windows Live ID" thay cho "tài khoản Microsoft" trong một khoảng thời gian—chẳng hạn, trên xbox.com hoặc windowsphone.com—nhưng các tên đều mang ý nghĩa giống nhau và các dịch vụ sẽ sớm được cập nhật.

Lưu ý

  • Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào mọi PC đang chạy Windows 8.