Tuyên bố từ chối trách nhiệm của phần mềm thử nghiệm

Thông tin về phần mềm (phiên bản) thử nghiệm của Microsoft là thông tin sơ bộ và có thể thay đổi mà không thông báo. Bạn chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm này. Phần mềm thử nghiệm có thể không hoạt động giống với cách thức phiên bản cuối cùng của phần mềm sẽ hoạt động. Các tính năng và chức năng mà bạn thấy trong phần mềm thử nghiệm có thể không xuất hiện trong phiên bản cuối cùng.

Một số sản phẩm không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ hoặc tại tất cả các quốc gia hoặc khu vực. Hình ảnh sản phẩm trên trang web này có thể được chụp từ phiên bản tiếng Anh của phần mềm thử nghiệm và có thể không giống nhau ở tất cả các ngôn ngữ. Một số tính năng và chức năng của sản phẩm có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc yêu cầu cài đặt phần mềm khác.