Tải Windows Media Player

Windows Media Player khả dụng đối với hệ điều hành Windows và Windows Phone. Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản Player cho hệ điều hành của bạn. (Nếu bạn có máy Mac, bạn có thể tải xuống Windows Media Components cho QuickTime để phát các tệp Windows Media.) Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?

Hệ điều hành/trình duyệt
Phiên bản Player
Cách tải

Windows 8.1

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong Windows 8.1Windows 8.1 Pro, nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8.1. Đối với Windows Media Player 12 dành cho Windows 8.1 phiên bản N và KN, tải Gói Tính năng Phương tiện.

Windows 8

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong Windows 8Windows 8 Pro, nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8. Đối với Windows Media Player 12 dành cho Windows 8 phiên bản N và KN, tải Gói Tính năng Phương tiện.

Windows RT 8.1Windows RT

Không có

Windows Media Player không khả dụng cho Windows RT 8.1Windows RT.

Windows 7

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong các phiên bản Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate và Enterprise.

Đối với phiên bản N hoặc KN của Windows 7, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.

Windows Vista

Windows Media Player 11
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong các phiên bản Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business và Enterprise.

Đối với phiên bản N và KN, hãy tải Windows Media Player 11 (cho Windows XP).

Windows XP

Windows Media Player 11
Tìm hiểu thêm


Tải phiên bản 64 bit *
* Windows Media Player 11 dành cho Windows XP (64 bit) được thiết kế để hoạt động với Windows XP Professional Phiên bản x64.


Đối với phiên bản N và KN, hãy tải Windows Media Player 11.

Windows Server 2008

Windows Media Player 11
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong Windows Server 2008 và được cài đặt khi tính năng Trải nghiệm Máy tính để bàn được bật. Xem Bài viết 947036 của Cơ sở Kiến thức để tìm hiểu cách bật tính năng Trải nghiệm Máy tính để bàn và xem danh sách các tính năng khác được tích hợp trong Trải nghiệm Máy tính để bàn này.

Windows Server 2003

Windows Media Player 10

Được cung cấp trong Windows Server 2003 SP1 và SP2.

Tải SP2

Tải SP2 dành cho phiên bản x64

Windows Phone

Windows Media Player Mobile
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp như một phần của Windows Phone.

Mac OS X

Windows Media Components cho QuickTime
Tìm hiểu thêm

Firefox

Điều khiển Windows Media Player ActiveX dành cho Firefox

Tìm các bản tải xuống khác của Windows Media
Xem thêm

Tùy chỉnh Player của bạn với bổ trợ âm thanh và hình ảnh.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.

Tìm các phần bổ trợ và bổ sung cho phiên bản Player của bạn.