Tải Windows Media Player

Windows Media Player khả dụng đối với hệ điều hành Windows và Windows Phone. Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản Player cho hệ thống của bạn. (Nếu bạn có máy Mac, bạn có thể tải xuống Cấu phần Windows Media cho QuickTime để phát các tệp Windows Media.) Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?

Hệ điều hành/trình duyệt Phiên bản Player Cách tải
Hệ điều hành/trình duyệt

Windows 10

Phiên bản Player

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được bao gồm trong các bản cài đặt mới của Windows 10 cũng như bản nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 8.1 hoặc Windows 7. Không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang Phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 10.

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows 8.1

Phiên bản Player

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được cung cấp trong Windows 8.1Windows 8.1 Pro, nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8.1. Đối với Windows Media Player 12 dành cho Windows 8.1 phiên bản N và KN, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows 8

Phiên bản Player

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được cung cấp trong Windows 8Windows 8 Pro, nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8. Đối với Windows Media Player 12 dành cho Windows 8 phiên bản N và KN, tải Gói Tính năng Phương tiện.

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows RT 8.1Windows RT

Phiên bản Player

Không có

Cách tải

Windows Media Player không khả dụng cho Windows RT 8.1Windows RT.

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows 7

Phiên bản Player

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được cung cấp trong các phiên bản Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate và Enterprise.

Đối với phiên bản N hoặc KN của Windows 7, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows Vista

Phiên bản Player

Windows Media Player 11
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được cung cấp trong các phiên bản Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business và Enterprise.

Đối với phiên bản N và KN, hãy tải Windows Media Player 11 (cho Windows XP).

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows XP

Phiên bản Player

Windows Media Player 11
Tìm hiểu thêm

Cách tải
Tải ngay

Tải phiên bản 64 bit *

Đối với phiên bản N và KN, hãy tải Windows Media Player 11.

* Windows Media Player 11 dành cho Windows XP (64 bit) được thiết kế để hoạt động với Windows XP Professional Phiên bản x64.

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows Server 2008

Phiên bản Player

Windows Media Player 11
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được cung cấp trong Windows Server 2008 và được cài đặt khi tính năng Trải nghiệm Máy tính để bàn được bật. Xem Bài viết 947036 của Cơ sở Kiến thức để tìm hiểu cách bật tính năng Trải nghiệm Máy tính để bàn và xem danh sách các tính năng khác được tích hợp trong Trải nghiệm Máy tính để bàn này.

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows Server 2003

Phiên bản Player

Windows Media Player 10

Cách tải

Được cung cấp trong Windows Server 2003 SP1 và SP2.

Tải SP2

Tải SP2 dành cho phiên bản x64

Hệ điều hành/trình duyệt

Windows Phone

Phiên bản Player

Windows Media Player Mobile
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được cung cấp như một phần của Windows Phone.

Hệ điều hành/trình duyệt

Mac OS X

Phiên bản Player

Cấu phần Windows Media cho QuickTime
Tìm hiểu thêm

Cách tải
Hệ điều hành/trình duyệt

Firefox

Phiên bản Player

Điều khiển Windows Media Player ActiveX dành cho Firefox

Cách tải

Xem thêm


Tùy chỉnh Windows Media Player với các phần bổ trợ âm thanh và hình ảnh.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.

Tải các chương trình miễn phí tuyệt vời như Trình ghi tại đây.

Tìm hiểu các tính năng mới nhất trong Windows 10.