Trợ giúp tài khoản Outlook.com

Outlook.com

Sự cố đăng nhập và mật khẩu

Bạn gặp sự cố đăng nhập?

Nếu bạn không chắc liệu mình có đang sử dụng đúng mật khẩu không...

  • ...nhưng để mật khẩu đúng, hãy đảm bảo tắt Caps Lock. Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • …nhưng nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, sự cố có thể từ phía bạn. Kiểm tra trạng thái dịch vụ.

  • …và trạng thái dịch vụ màu xanh, nhưng bạn vẫn không thể đăng nhập thì ai đó có thể đã lấy mật khẩu và đang sử dụng tài khoản của bạn. Xem Tài khoản của tôi đã bị tấn công.

Nếu bạn đã quên hoặc mất mật khẩu, bạn cần đặt lại mật khẩu.

Xem Sự cố quên mật khẩu và các sự cố đăng nhập khác để biết thêm thông tin về sự cố mật khẩu.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Cần thêm trợ giúp?

Nhận trợ giúp với các ứng dụng màn hình nền Outlook.

Có ý kiến về Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn.

Không thể truy cập Outlook.com? Có thể có vấn đề nào đó từ phía chúng tôi.