ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Các điều khoản cấp phép này là bản thỏa thuận giữa Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của tập đoàn tại nơi bạn sinh sống) và bạn. Vui lòng đọc chúng. Các điều khoản áp dụng cho phần mềm có tên ở trên, bao gồm phương tiện nơi bạn đã nhận được chúng nếu có. Các điều khoản cũng được áp dụng cho mọi phiên bản phần mềm tiếp theo của Microsoft

 • (bao gồm mọi bản cập nhật hay bổ sung),

 • bản cập nhật,

 • phần bổ sung,

 • các dịch vụ trên nền Internet và

 • dịch vụ hỗ trợ

đối với phần mềm này, trừ khi các điều khoản khác đi kèm các mục đó. Nếu vậy, các điều khoản đó sẽ được áp dụng.

Bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn chấp nhận các điều khoản sau. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, không sử dụng phần mềm.

Như được mô tả bên dưới, việc cài đặt hoặc dùng phần mềm cũng đóng vai trò như bạn đồng ý với việc truyền thông tin máy tính chuẩn nhất định trong khi xác thực, tải xuống tự động và cài đặt một số bản cập nhật nhất định và cho các dịch vụ trên nền Internet.

Nếu bạn tuân thủ các điều khoản cấp phép này, bạn có thể có những quyền bên dưới.


 1. QUYỀN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT.

  1. Sử dụng Tại nhà. Nếu bạn là người dùng gia đình thì bạn có thể cài đặt và sử dụng số lượng bản sao phần mềm bất kỳ trên thiết bị cá nhân của mình để những người sinh sống trong hộ gia đình của bạn dùng.

  2. Doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ thì bạn có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên tối đa mười (10) thiết bị trong doanh nghiệp của bạn.

  3. Hạn chế. Không được phép sử dụng phần mềm trên các thiết bị thuộc quyền sở hữu của các tổ chức chính phủ hoặc học viện.

  4. Tách cấu phần. Các cấu phần của phần mềm được cấp phép dưới dạng một đơn vị. Bạn không thể tách các cấu phần và cài đặt chúng trên các thiết bị khác nhau.

  5. Bao gồm các chương trình của Microsoft. Phần mềm có thể chứa các chương trình khác của Microsoft. Điều khoản cấp phép với các chương trình đó áp dụng cho việc bạn sử dụng các chương trình đó.

 2. CÁC DỊCH VỤ TRÊN NỀN INTERNET. Microsoft cung cấp các dịch vụ trên nền Internet cùng với phần mềm này. Microsoft có thể thay đổi hoặc hủy chúng bất kỳ lúc nào.

  1. Đồng ý đối với các Dịch vụ trên nền Internet. Các tính năng của phần mềm được mô tả dưới đây và trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft Security Essentials sẽ kết nối với các hệ thống máy tính của Microsoft hoặc của nhà cung cấp dịch vụ thông qua mạng Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Trong một số trường hợp, bạn có thể tắt các tính năng này hoặc không dùng chúng. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Khi sử dụng tính năng này, bạn đồng ý truyền thông tin này. Microsoft sẽ không sử dụng các thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.

   1. Thông tin Máy tính. Các tính năng sau đây sử dụng các giao thức Internet để gửi thông tin máy tính đến các hệ thống thích hợp, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản của phần mềm bạn đang sử dụng và mã ngôn ngữ của thiết bị khi bạn cài đặt phần mềm. Microsoft sẽ sử dụng các thông tin này để làm cho dịch vụ trên nền Internet có sẵn cho bạn.

    • Bản cập nhật. Theo mặc định, phần mềm này sẽ tự động tải xuống các bản cập nhật định nghĩa. Để biết thêm thông tin, hãy xem điều khoản về quyền riêng tư tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Xóa phần mềm độc hại. Phần mềm sẽ kiểm tra và xóa phần mềm độc hại có mức độ nghiêm trọng cao ("Phần mềm xấu") được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong các đợt quét theo lịch và khi bạn chọn hành động này. Khi phần mềm kiểm tra Phần mềm xấu trên thiết bị của bạn, báo cáo sẽ được gửi tới Microsoft về bất kỳ Phần mềm xấu nào phát hiện được hoặc các lỗi xảy ra trong khi phần mềm kiểm tra Phần mềm xấu, thông tin cụ thể về phát hiện đó và thông tin khác về thiết bị của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm này cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft. Không có thông tin nào có thể được dùng để nhận dạng bạn được đưa vào báo cáo.

    • Phần mềm không mong muốn tiềm ẩn. Phần mềm sẽ tìm kiếm Phần mềm xấu có mức độ nghiêm trọng từ thấp đến vừa trên máy tính của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp và các phần mềm không mong muốn tiềm ẩn khác ("Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn"). Phần mềm sẽ chỉ xóa hoặc vô hiệu hóa Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn có mức độ nghiêm trọng từ thấp đến vừa nếu bạn đồng ý. Việc xóa hoặc vô hiệu hóa Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn này có thể làm cho các phần mềm khác trên máy tính của bạn ngừng hoạt động và có thể khiến bạn vi phạm giấy phép sử dụng phần mềm khác trên máy tính của mình, nếu phần mềm khác đã cài đặt Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn này trên máy tính của bạn làm điều kiện để bạn sử dụng phần mềm khác. Bạn nên đọc thỏa thuận cấp phép dành cho phần mềm khác trước khi ủy quyền xóa Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn này. Bằng cách sử dụng phần mềm này, có thể bạn hoặc hệ thống của bạn cũng sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa phần mềm không phải là Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn.

    • Tham gia Dịch vụ Bảo vệ Chủ động của Microsoft (MAPS). Cộng đồng chống phần mềm xấu của Dịch vụ Bảo vệ Chủ động của Microsoft (MAPS) là cộng đồng tình nguyện, trên toàn thế giới bao gồm người dùng Microsoft Security Essentials. Dựa vào cài đặt đầu tiên, theo mặc định, người dùng sẽ được chọn tham gia MAPS trong thành viên Cơ bản. Trong thành viên Cơ bản, nếu phần mềm được bật, MAPS có thể báo cáo thông tin về Phần mềm xấu và các dạng khác của Phần mềm Không mong muốn Tiền ẩn tới Microsoft. Nếu báo cáo MAPS bao gồm các chi tiết về Phần mềm xấu hoặc Phần mềm Không mong muốn Tiềm ẩn mà phần mềm có thể xóa, MAPS sẽ tải xuống chữ ký mới nhất để giải quyết vấn đề này. MAPS cũng có thể tìm "lỗi giả" (trong đó một thứ gì đó được nhận dạng ban đầu là Phần mềm xấu hóa ra lại không phải) và khắc phục chúng. Trong một số trường hợp, thông tin cá nhân có thể được gửi không chủ định tới Microsoft. Tuy nhiên, Microsoft sẽ không dùng thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Để tìm hiểu thêm về MAPS và thông tin mà tính năng này gửi tới Microsoft, hãy xem điều khoản về quyền riêng tư tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Báo cáo lỗi. Phần mềm này tự động gửi báo cáo lỗi tới Microsoft mô tả các cấu phần phần mềm nào có lỗi. Không có kết xuất bộ nhớ hay tệp nào được gửi trừ khi bạn chọn gửi chúng. Để biết thêm thông tin về Báo cáo lỗi, hãy xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Phần mềm bật cập nhật tự động từ Windows Update và Microsoft Update. Để kích hoạt đúng chức năng của dịch vụ Windows Update và Microsoft Update trong phần mềm, các bản cập nhật hoặc tải xuống cho dịch vụ Windows Update và/hoặc Microsoft Update thỉnh thoảng sẽ được yêu cầu và tải xuống cũng như cài đặt mà không cần thông báo thêm cho bạn.

   2. Sử dụng thông tin. Chúng tôi có thể dùng thông tin máy tính, báo cáo lỗi, thông tin CEIP và báo cáo Phần mềm xấu để cải thiện dịch vụ và phần mềm của mình. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin đó với những người khác, chẳng hạn như nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ có thể sử dụng thông tin này để cải tiến cách các sản phẩm của họ hoạt động với phần mềm của Microsoft.

 3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Bản thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng phần mềm này. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật hiện hành cấp cho bạn thêm các quyền khác ngoài giới hạn này, bạn chỉ được sử dụng phần mềm này như được cho phép rõ ràng trong thỏa thuận này. Khi làm như vậy, bạn phải tuân thủ mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng phần mềm theo những cách nhất định. Bạn không được phép

  • sửa đổi mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm;

  • đảo ngược kỹ nghệ, tháo rời hay chỉnh sửa phần mềm, ngoại trừ và chỉ tới giới hạn mà luật hiện hành cho phép rõ rằng, bất kể giới hạn này;

  • tạo thêm bản sao phần mềm so với chỉ định trong thỏa thuận này hoặc so với số lượng bản sao phần mềm được luật hiện hành cho phép, bất kể giới hạn này;

  • xuất bản phần mềm cho các đối tượng khác sao chép;

  • thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm;

  • chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc

  • sử dụng phần mềm cho dịch vụ lưu trữ phần mềm thương mại.

 4. BẢN SAO DỰ PHÒNG. Bạn có thể tạo một bản sao dự phòng của phần mềm. Bạn chỉ có thể dùng bản sao đó để cài đặt lại phần mềm.

 5. TÀI LIỆU. Bất cứ người nào có quyền truy cập hợp lệ vào máy tính của bạn hoặc mạng nội bộ đều có thể sao chép và sử dụng các tài liệu cho mục đích nội bộ, tham khảo.

 6. CHUYỂN SANG THIẾT BỊ KHÁC. Bạn được phép dỡ cài đặt phần mềm và cài đặt trên thiết bị khác để sử dụng. Bạn không được phép làm như vậy để chia sẻ giấy phép này giữa các thiết bị.

 7. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Phần mềm này phụ thuộc vào các luật và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ mọi quy định và luật xuất khẩu quốc tế và trong nước được áp dụng cho phần mềm. Các luật này bao gồm hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.microsoft.com/exporting.

 8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Vì phần mềm này được cấp phép “nguyên trạng” nên chúng tôi có thể không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm.

 9. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Bản thỏa thuận này và các điều khoản bổ sung và các điều khoản cho các phần bổ sung, các bản cập nhật, các dịch vụ trên nền Internet và các dịch vụ hỗ trợ mà bạn sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm này và các dịch vụ hỗ trợ.

 10. LUẬT HIỆN HÀNH.

  1. Hoa Kỳ. Nếu bạn có được phần mềm này tại Hoa Kỳ, luật pháp của bang Washington sẽ chi phối việc giải thích thoả thuận này và sẽ được áp dụng đối với các khiếu nại về vi phạm luật, bất chấp sự mâu thuẫn của các quy định luật pháp. Luật của bang nơi bạn sống sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật cạnh tranh không công bằng và khiếu nại liên quan đến các sai lầm cá nhân.

  2. Bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, các luật lệ của quốc gia đó sẽ được áp dụng.

 11. HIỆU LỰC PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả một số quyền lợi hợp pháp. Bạn có thể có các quyền khác theo luật của quốc gia bạn. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên cung cấp phần mềm cho bạn. Thỏa thuận này không thay đổi quyền của bạn theo luật của quốc gia bạn nếu luật của quốc gia bạn không cho phép làm như vậy.

 12. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. Phần mềm được cấp phép “nguyên trạng”. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm. Microsoft không đưa ra bất kỳ bảo đảm, bảo hành hay điều kiện rõ ràng nào. Bạn có thể có các quyền của người tiêu dùng bổ sung theo luật địa phương bạn mà thỏa thuận này không thể thay đổi. Trong giới hạn cho phép của luật pháp tại địa phương bạn, Microsoft khước từ các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp với một mục đích cụ thể và không vi phạm. CHỈ DÀNH CHO ÚC: Bạn có bảo hành theo quy định theo Luật Người tiêu dùng Úc và không có điều khoản nào trong số các điều khoản này làm ảnh hưởng đến các quyền đó.

 13. GIỚI HẠN VỀ VÀ LOẠI TRỪ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA VÀ THIỆT HẠI. Bạn có thể được bồi thường từ Microsoft và các nhà cung cấp của Microsoft chỉ đối với các khoản thiệt hại trực tiếp lên đến 5 đô la Mỹ. Bạn không thể nhận được bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm thiệt hại do hậu quả, tổn thất lợi nhuận, thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do tai nạn.

  Giới hạn này áp dụng cho

  • bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang web Internet của bên thứ ba hoặc chương trình của bên thứ ba; và

  • các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

   Giới hạn này cũng sẽ áp dụng thậm chí nếu Microsoft biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng có thể xảy ra thiệt hại. Loại trừ hoặc giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn vì quốc gia của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại do tai nạn, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.