Windows Media Components cho QuickTime

Với Flip4Mac Windows Media Components cho QuickTime bởi Telestream, bạn có thể phát trực tiếp các tệp Windows Media files (.wma và .wmv) trong QuickTime Player và xem nội dung Windows Media trên Internet bằng một trình duyệt web. Để mua Trình phát Flip4Mac, hãy truy cập trang web Telestream.

Tính năng nâng cao

Bằng cách mua bản nâng cấp trực tiếp từ Flip4Mac, bạn có thể nhập các tệp Windows Media để chỉnh sửa và tạo các tệp Windows Media để phân phối. Để tìm hiểu thêm về các tính năng nâng cao này, hãy truy cập trang web của Telestream.

Hỗ trợ

Để xem Câu hỏi Thường gặp, diễn đàn người sử dụng và các bài viết trong cơ sở kiến thức, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng của Telestream.